Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.8.2019г. до 22.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 583/2019 Искове по СК - издръжка, изменение М.Г.К. С.С.С.,
ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ "-КАРНОБАТ
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.Г.К. с ЕГН ********** *** против С.С.С. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законен представител на детето Г. Миленова Кирякова с ЕГН ********** и двете от гр. Карнобат , ул. Москва № 81, бл. 18, вх. Б иск да се измени определената с Решение №146/02/07/2018г., постановено по гр.д. 1047/2017г. по описа на КРС издръжка за детето Г. Миленова Кирякова с ЕГН ********** от 250лв. на 150лв. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на М.Г.К. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. ОСЪЖДА М.Г.К. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 50лв., представляваща държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на обявяването му.