П Р О Т О К О Л

 

21.08.2019 година                                                                   град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ   Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,             ІV    състав

На двадесет и първи август две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                            

 

Председател:КРАСИМИР СОТИРОВ

                                      Съдебни заседатели: 1. Г.Т.

                                                      2.  М.Б.

 

Секретар ……………………ВЕСКА ХРИСТОВА……....................................

Прокурор.............................Щ.П.…....................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….СОТИРОВ…..……

Частно наказателно дело номер………223…......по описа за...2019....година

На именното повикване в ........................11.00…………..............часа се явиха:

 

За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Карнобат редовно призована се явява прокурорът П..

Осъденият Т.Ж.М., нередовно призован, явява се лично.

 

Съдът докладва:

По делото е постъпила  справка за съдимост рег. № 480/07.08.2019 г. на РС – Карнобат и писмо от ГД „ИН“ Областна дирекция – Бургас постъпила на 16.08.2019 г.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ П.: Да се даде ход на делото.

Осъденият М.: Г-н съдия и съдебни заседатели, моля да се даде ход на делото. Подготвен съм за делото и желая делото да се гледа днес. Нямам възражения по хода. Не желая да си ангажирам адвокат и не желая да ми се назначава служебен защитник.

С оглед изявленията на страните СЪДЪТ счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е по чл.306, ал.1, т.1 от НПК, във вр. чл.25, ал.1 от НК, вр. с ал.3, вр. чл.23, ал.1 от НК образувано е по предложение на КРП за определяне на общо наказание по НОХД № 443/2015г. по описа на КРС и НОХД 169/2019г. по описа на КРС, на осъденото лице Т.Ж.М..

 

Снема самоличността на осъденото лице

Т.Ж.М., ЕГН **********,:***.

Осъденият М.: Зная за какво е делото. Искам да ми се направи кумулация.

Съдът разясни на страните на страните правата по чл.274 от НПК.

Не се направиха отводи на съда и секретаря.

ПРОКУРОРЪТ П.: Поддържам предложението за определяне на общо наказание на осъдения Т.Ж.М. предвид разпоредбата на чл. 25, ал.1, вр. с ал.3 от НК, вр. чл.23, ал.1 от НК.

Осъденият М.: Моля да се определи общо наказание по НОХД № 443/2015г. по описа на КРС и НОХД 169/2019г. по описа на КРС.

Прокурорът П.: Няма да соча доказателства. Да се приемат писмените доказателства. Да се приключи съдебното следствие.

Осъденият М.: Няма да соча доказателства. Да се приемат писмените доказателства. Да се приключи съдебното следствие.

СЪДЪТ  по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА приложените към делото писмени доказателства, включително  справка за съдимост рег. № 480/07.08.2019 г. на РС - Карнобат, писмо от ГД „ИН“ Областна дирекция – Бургас постъпила на 16.08.2019 г.

         ПРОЧИТА същите на основание чл.283 от НПК.

ПРИКЛЮЧВА съдебното следствие.

         ДАВА ход на съдебните прения.

 

ПРОКУРОРЪТ П.: Считам, че от събраните по делото доказателства е налице основание за налагане на общо наказание на осъдения М. предвид разпоредбата на чл. 25, ал.3, вр. с ал.1 от НК, вр.чл. 23, ал.1 НК като считам, че на същия следва да се наложи общо най-тежко наказание по НОХД № 443/2015 г. КбРС и по НОХД № 169/2019 г. КбРС в размер на шест месеца лишаване от свобода, което на основание чл. 66, ал.1 НК се отложи за изпитателен срок от три години. Престъпленията за които е осъден М. са извършени преди да е имало влязла в сила присъда по което и да е от тях. По отношение по НОХД № 1088/2017 г. на РС- Добрич глоба в размер на 200 лева следва да се изтърпи отделно. Моля в този смисъл за вашето определение.

 

Осъденият М.: Няма какво да добавя.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че след тайно съвещание

ще произнесе определението си.

 

                           

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ:

 

 

 

 

         СЪДЪТ след съвещание намира за установено следното:

         ПРОИЗВОДСТВОТО е по реда на чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК за групиране на наказанията по отношение на осъдения Т.Ж.М.. Същото е образувано по предложение на РП- гр.Карнобат, предвид наличието на предпоставките на чл. 25, ал. 1, вр. ал.3, вр. чл. 23, ал. 1 от НК за определяне на едно общо наказание измежду наказанията, наложени на осъдения по НОХД №443/2015г. по описа на РС- гр.Карнобат, по НОХД №1088/2017г. по описа на РС- гр.Добрич и по НОХД №169/2019г. по описа на РС- гр.Карнобат.

         Последната влязла в сила присъда е на РС- гр.Карнобат, по №169/2019г., поради което настоящият съдебен състав се явява компетентен да разгледа въпросите за прилагането на чл.23 и чл.25 от НК.

         От приложената към материалите на делото актуална справка съдимост се установява, че Т.Ж.М. е осъждан общо 3 пъти, в периода: м.01.2016г.- м.07.2019г., които  осъждания са и предмет на настоящото производство и са както следва:

         1.По НОХД №443/2015г. по описа на РС- гр.Карнобат, приключило със споразумение, влязло в законна сила на 28.01.2016г., обвиняемият е признат за виновен за извършено на 29.09.2014г. и на 30.09.2014г. престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, като за извършеното престъпление е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от 6 мес., чието изпълнение е отложено по реда на чл.66, ал.1 от НК за срок от 3 години.

         2.По НОХД №1088/2017г. по описа на РС- гр.Добрич, приключило със споразумение, влязло в законна сила на 18.08.2017г., обвиняемият е признат за виновен за извършено на 03.09.2016г. престъпление по чл.354а, ал.5, вр. ал.3, пр.II, т.1, предл.I от НК, като за извършеното престъпление е наложено наказание глоба в размер на 200 лв.

         3.По НОХД №169/2019г. по описа на РС- гр.Карнобат, приключило със споразумение, влязло в законна сила на 30.07.2019г., обвиняемият е признат за виновен за извършено през м.09.2014г. престъпление по чл.197, т.3, вр. чл.195, ал.1, т.3, предл.I, т.4, предл. II и т.5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.20, ал.2, вр. чл.26, ал.1 от НК, като за извършеното престъпление е наложено наказание „пробация” за срок от 2 години, със следните пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни периодиччни срещи с пробационен служител и 200 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от 2 години.

         Видно от служебно изисканата по делото справка от МВР, ГДИН- гр.Бургас, обвиняемия М. не е търпял наложеното наказание пробация.

         С оглед на гореизложеното съдът намира, че са налице предпоставките на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК за извършване на групиране на наказанията, наложени на осъденото лицe и за определянето на общо най- тежко наказание измежду санкциите, определени с горепосочените съдебни актове. Деянията, представляващи предмет на горепосочените наказателни дела от общ характер са извършени преди да има влязла в сила присъда за което и да било от тях, поради което е налице реална съвкупност от престъпления, налагаща приложението на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК. С оглед на горното на осъденото лице следва да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от 6 мес., чието изпълнение се отлага за срок от 3 години, което се явява най-тежкото измежду санкциите по горепосочените одобрени от съда споразумения. Към горепосоченото наказание следва да бъде присъединено изцяло наложената от РС- гр.Добрич глоба от 200 лв., съгласно чл.23, ал.3 от НК. Наложеното наказание пробация не подлежи на присъединяване към по-тежкото наказание „лишаване от свобода“, което го поглъща по аргумент на противното от чл.23, ал.2 и ал.3 от НК.

В процесния случай не са налице предпоставки за приложението на чл.24 от НК, с оглед на вида на наложените на обвиняемия санкции.

         С оглед на изложеното съдът,

 

                  О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

        

 

         НАЛАГА на ОСНОВАНИЕ чл. 25 вр. чл. 23, ал. 1 от НК най- тежкото измежду наказанията, наложени на Т.Ж.М., ЕГН:**********, по НОХД №443/2015г. по описа на РС- гр.Карнобат, по НОХД №1088/2017г. по описа на РС- гр.Добрич и по НОХД №169/2019г. по описа на РС- гр.Карнобат, а именно лишаване от свобода за срок от шест месеца, чието изпълнение се отлага, на основание чл.66, ал.1 от НК, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

         ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло, на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо най-тежко наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лв.

         ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 1 и ал.2 от НК, от така определеното общо най-тежко наказание времето, през което осъдения е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „домашен арест” по посочените по-горе присъди.

         Определението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Бургаски окръжен съд.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.20 часа.

 

 

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1………………..

 

 

                                                                                           2……………..…

 

 

 

                                                                    СЕКРЕТАР: