Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 88 / 21.8.2019г.                              Град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                        ІV наказателен състав

На двадесет и първи август, две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание, в следния състав :

 

Председател: КРАСИМИР СОТИРОВ

 

Секретар: ВЕСКА ХРИСТОВА

Прокурор:ЩИЛИЯНА ПЕТКОВА

като разгледа  докладваното от  съдията  Сотиров

АНД № 217 по описа за 2019 година

 

Р Е Ш И :

 

ОСВОБОЖДАВА обвиняемия В.С.В. ЕГН ********** *** от наказателна отговорност по чл. 354а, ал. 5, вр чл. 354а, ал. 3, предложение второ, т. 1, предложение първо от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, списьк № 1 от сьщата, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1, вр. чл. 30 от ЗКНВП, за това, че на 26. 06. 2019г. в град Карнобат, област Бургас, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, вр. ал. 2 от ЗКНВП, а именно: 1  брой топче  суха зелена тревна маса- коноп  с тегло  от  0,363 /нула  цяло триста  шестдесет и три/ грама  със съдържание на  основното вещество –  тетрахидроканабинол  19.40  тегловни процента  на  стойност 2.20 /два лева и двадесет стотинки/лв.  определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството и  1 брой найлоново пликче тип „джъмпър“ съдържащо  бяло кристалообразно вещество- метамфетамин  с тегло от  0.039 /нула цяло и тридесет и девет милиграм / грама  със съдържание на  основното вещество – 29.40  тегловни процента  на  стойност 0.98/ нула  лева и  деветдесет и осем стотинки /лв.  определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КбРС.

Веществените доказателства по делото – опаковки да се унищожат като вещи без стойност.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :