Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.8.2019г. до 21.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 217/2019 Производства по приложението на чл.78а НК Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ
В.С.В. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
Определение от 21.8.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия В.С.В., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, ДП № 173/2019 г. на РУ-Карнобат, пр.преписка № 443/2019 година по описа на КРП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес.
2 АНД No 217/2019 Производства по приложението на чл.78а НК Г.Т.Д.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ
В.С.В. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
Решение от 21.8.2019г.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия В.С.В. ЕГН ********** *** от наказателна отговорност по чл. 354а, ал. 5, вр чл. 354а, ал. 3, предложение второ, т. 1, предложение първо от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, списьк № 1 от сьщата, вр. чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ и чл. 1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1, вр. чл. 30 от ЗКНВП, за това, че на 26. 06. 2019г. в град Карнобат, област Бургас, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗКНВП държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1, вр. ал. 2 от ЗКНВП, а именно: 1 брой топче суха зелена тревна маса- коноп с тегло от 0,363 /нула цяло триста шестдесет и три/ грама със съдържание на основното вещество – тетрахидроканабинол 19.40 тегловни процента на стойност 2.20 /два лева и двадесет стотинки/лв. определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството и 1 брой найлоново пликче тип „джъмпър“ съдържащо бяло кристалообразно вещество- метамфетамин с тегло от 0.039 /нула цяло и тридесет и девет милиграм / грама със съдържание на основното вещество – 29.40 тегловни процента на стойност 0.98/ нула лева и деветдесет и осем стотинки /лв. определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1000.00 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на КбРС. Веществените доказателства по делото – опаковки да се унищожат като вещи без стойност. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.
В.С.В.
3 ЧНД No 223/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Т.Ж.М. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
Определение от 21.8.2019г.
НАЛАГА на ОСНОВАНИЕ чл. 25 вр. чл. 23, ал. 1 от НК най- тежкото измежду наказанията, наложени на Т.Ж.М., ЕГН:**********, по НОХД №443/2015г. по описа на РС- гр.Карнобат, по НОХД №1088/2017г. по описа на РС- гр.Добрич и по НОХД №169/2019г. по описа на РС- гр.Карнобат, а именно лишаване от свобода за срок от шест месеца, чието изпълнение се отлага, на основание чл.66, ал.1 от НК, за срок от ТРИ ГОДИНИ. ПРИСЪЕДИНЯВА изцяло, на основание чл.23, ал.3 от НК, към така определеното общо най-тежко наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лв. ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 1 и ал.2 от НК, от така определеното общо най-тежко наказание времето, през което осъдения е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „домашен арест” по посочените по-горе присъди. Определението може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес пред Бургаски окръжен съд.
Т.Ж.М.