Р Е Ш Е Н И E 170/20.8.2019г.

 

    В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД  КАРНОБАТ, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

в открито  съдебно заседание, проведено на  двадесет и шести юли  през две хиляди и  деветнадесета година в състав:

                                                             Районен съдия: Мариела Иванова

 

при участието на секретаря Галина Милкова и прокурор, като взе предвид докладваното от съдия Иванова гр.д. № 1476/2018г. по описа на КРС, и  за  да се произнесе, взе  предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод искова молба от А.А.Б., ЕГН ********** и И.Й.Б. с ЕГН ********** *** против С.Н.М. ЕГН ********** *** и Й.Д.М. с ЕГН ********** ***. В исковата молба се твърди, че ищците са собственици на  недвижим имот, находящ се в гр.Карнобат, ул.“Антон Иванов“ № 33, който придобиват по силата на постановление за възлагане на недвижим имот от 06.06.2018г. на ЧСИ Таня Маджарова № 803 с район на действие ОС Бургас по изпълнително дело № 20148030400996 рег.№ 2560, акт № 87, том VІІІ от 2018г., а именно: първият жилищен етаж от двуетажната двуфамилна жилищна сграда, построена в поземлен имот № 109, с площ 474 кв.м, за който е отреден УПИ № 109 в кв.№ 65 с площ 482 кв.м, по застроителен и регулационен /подробен устройствен/ план на гр.Карнобат, при граници на УПИ: изток – ул.“Антон Иванов“; запад УПИ І-93; север – ул.“Георги Кондолов“; юг УПИ № ІІІ-110, който първи жилищен етаж представлява самостоятелно жилище с отделен вход от изток и се състои от две спални, дневна, кухня – трапезария, баня с тоалетна, антре и една тераса, заедно с принадлежащите му две избени помещения – югоизточно и източно с обща полезна площ 22.00 кв.м, ведно с ½ идеална част от общите части на жилищната сграда, както и на 120/480 ид.ч- кв.м от дворното място, в което е изградена жилищната сграда.

Ответниците по силата на договор за покупко-продажба, обективиран в нотариален акт № 55, том VІ, рег.№ 4012, дело № 642 от 14.07-2015г. на Нотариус с рег.№ 323 на НК с район на действие РС Карнобат придобиват собствеността върху 362/482 идеална част кв.м от дворно място, цялото с площ 482 кв.м, съставляващо УПИ № ІІ-109 в кв.№ 65 по застроителен  и регулационен /подробен устройствен/ план на гр.Карнобат при граници: изток – ул.“Антон Иванов“; запад УПИ І-93; север – ул.“Георги Кондолов“ , юг – УПИ № ІІІ-110, заедно с целия втори жилищен етаж от построената в гореописания имот масивна двуетажна двуфамилна жилищна сграда със застроена площ 94 кв.м, който втори жилищен етаж представлява самостоятелно жилище със самостоятелен вход и стълбище от североизточната стрА.със застроена площ 94 кв.м., състоящо се от две спални, дневна, кухня – трапезария, баня с тоалетна, антре и една тераса, при граници: изток – външен зид и стълбище; запад – външен зид; север – външен зид и стълбище; юг – външен зид, отгоре – покрив и отдолу жилище на Венелин Г. Атанасов, заедно с принадлежащите му и разположени в избения етаж на сградата – северозападно и югозападно складови помещения, функционално свързани с обща полезна площ от 47.00 кв.м, ведно с ½ идеални части от общите части на жилищната сграда. Жилището се обитава от втория ответник Й.М. и неговото семейство.

Твърди се още, че процесната жилищна сграда разполага с един главен вход, през който през обща стълбищна клетка се достига до жилищата във всеки от етажите на сградата, до покрива и подпокривното пространство, както и до избените помещения.Този вход се намира от източната стрна на жилищната сграда. Твърди се още, че от придобиването на имота ищците не могат да ползват главния вход на сградата и да през него и стълбищната клетка да достигнат до жилището си в  първия етаж, до избените помещения, покрива и подпокривното пространство. Ответниците- първата като собственик, а втория като ползвател, използват главния вход и го държат заключен. Отказват да предоставен достъп на ищците до жилището им през главния вход на сградата. Ограничавайки достъпа им до главния вход на жилищната сграда ответниците ограничават достъпа през него до общата стълбищна клетка, което съставлява неоснователно действие, пречещо на ищците да упражнят своето право според предназначението на жилището си и неговите принадлежности-общи части (главен вход, покрив и подпокривно пространство, избени помещения). Предвид изложеното е направено искане да се постанови решение, с което на основание чл. 109 ЗС се осъдят ответниците да преустановят неоснователното си въздействие върху правата на ищците като осигурят достъп на ищците през главния вход от изток и стълбищната клетка към първи жилищен етаж, избени помещения, покрив и подпокривно пространство на жилищна сграда с административен адрес гр.Карнобат, ул.“Антон Иванов“ № 33, построена в дворно място, образуващо УПИ № ІІ-109 в кв.№ 65 по застроителен  и регулационен /подробен устройствен/ план на гр.Карнобат.

В с.з. исковата претенция се поддържа.

В законния едномесечен   срок  ответницата  е депозирала отговор, с който е оспорила исковата претенция, като посочва, че жилището на ищците е със самостоятелен вход от изток.

В с.з. процесуалният представител поддържа заявения отговор.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните намира за установено от фактическа стрА.следното:

С договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 55, том VІ, рег.№ 4012, дело № 642 от 14.07-2015г. на Нотариус с рег.№ 323 на НК, ответницата С.М. е придобила собствеността върху   недвижим имот, находящ се в гр.Карнобат, ул.“Антон Иванов“ № 33, а именно: 362/482 идеална част кв.м от дворно място, цялото с площ 482 кв.м, съставляващо УПИ № ІІ-109 в кв.№ 65 по застроителен  и регулационен /подробен устройствен/ план на гр.Карнобат при граници: изток – ул.“Антон Иванов“; запад УПИ І-93; север – ул.“Георги Кондолов“ , юг – УПИ № ІІІ-110, заедно с целия втори жилищен етаж от построената в гореописания имот масивна двуетажна двуфамилна жилищна сграда със застроена площ 94 кв.м, който втори жилищен етаж представлява самостоятелно жилище със самостоятелен вход и стълбище от североизточната стрА.със застроена площ 94 кв.м., състоящо се от две спални, дневна, кухня – трапезария, баня с тоалетна, антре и една тераса, при граници: изток – външен зид и стълбище; запад – външен зид; север – външен зид и стълбище; юг – външен зид, отгоре – покрив и отдолу жилище на Венелин Г. Атанасов, заедно с принадлежащите му и разположени в избения етаж на сградата – северозападно и югозападно складови помещения, функционално свързани с обща полезна площ от 47.00 кв.м, ведно с ½ идеални части от общите части на жилищната сграда.

По силата на постановление за възлагане на недвижим имот от 06.06.2018г. на ЧСИ Таня Маджарова № 803 с район на действие ОС Бургас по изпълнително дело № 20148030400996 рег.№ 2560, акт № 87, том VІІІ от 2018г. ответницата Ана А.Б. е придобила собствеността върху следния недвижим имот, а именно: първият жилищен етаж от двуетажната двуфамилна жилищна сграда, построена в поземлен имот № 109, с площ 474 кв.м, за който е отреден УПИ № 109 в кв.№ 65 с площ 482 кв.м, по застроителен и регулационен /подробен устройствен/ план на гр.Карнобат, при граници на УПИ: изток – ул.“Антон Иванов“; запад УПИ І-93; север – ул.“Георги Кондолов“; юг УПИ № ІІІ-110, който първи жилищен етаж представлява самостоятелно жилище с отделен вход от изток и се състои от две спални, дневна, кухня – трапезария, баня с тоалетна, антре и една тераса, заедно с принадлежащите му две избени помещения – югоизточно и източно с обща полезна площ 22.00 кв.м, ведно с ½ идеална част от общите части на жилищната сграда, без плочата на втория етаж, както и на 120/480 ид.ч- кв.м от дворното място, в което е изградена жилищната сграда.

По делото е назначена и изслушана СТЕ, от заключението на която се установява, че процесната сграда представлява масивна двуетажна двуфамилна жилищна сграда състояща се от два самостоятелни жилищни етажи, избен етаж и подпокривно пространство. Стълбищната клетка се намира в североизточната част на сградата и чрез масивно стълбище се осигурява достъп до избения етаж, жилищните етажи и таванското помещение.Входът за стълбищната клетка е от изток. Достъпът до първия жилищен етаж се осъществява от входна врата, която се намира на първата площадка на стълбищната клетка. Допълнително от южната страна на сградата е  изградено стълбище с 6 бр. стъпала и бетонова площадка с размери 1.30*1.70м, по което през метална входна  врата на тераса с ширина1м. и през вратопрозорец на терасата с ширина 56см. се влиза в стая (спалня). Според вещото лице изграденото допълнително стълбище няма функцията за вход за жилище, тъй като не отговаря на строителните правила и норми. При ползването на този вход от терасата се преминава през стая-спалня, и тогава се влиза в коридор, от който има достъп до всички помещения в етажа и до стълбищната клетка.

Достъпът до втори жилищетен етаж се осъществява от входна врата, която се намира на трета площадка на стълбищна клетка. От стълбищната клетка има достъп до прилежащите към етажа избени помещения и подпокривно пространство.

Според вещото лице достъпът до покрива и подпокривното пространство, което се ползва като складово помещение се осъществява единствено от стълбищната клетка на жилищната сграда. Няма друг подход до покрива.

Заключението на СТЕ е потвърдено и тройна СТЕ, според заключението на която построеният вход от юг не е отговарял на действащите строителните към момента на построяването му правила и норми, не  отговаря и на сегадействащите правила и няма функцията на вход за жилище.

При така установена фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Съгласно чл.109 ЗС собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право. От самия текст на разпоредбата е видно, че двете задължителни условия за уважаването на иска са: неоснователност на действията на ответника по негаторния иск и създаването на пречки за собственика да упражнява правото си на собственост в неговия пълен обем. Ако действията на ответника са основателни, няма да е налице хипотезата на чл.109 ЗС. Същото ще бъде, ако действията са неоснователни, но не създават пречки на собственика. Следователно, за уважаването на този иск във всички случаи е необходимо ищецът да докаже не само че е собственик на имота и че върху този имот ответникът е осъществил неоснователно въздействие /действие или бездействие/, но и че това действие или бездействие на ответника създава за ищеца пречки за използването на собствения му имот по-големи от обикновените /чл.50 ЗС/-Тълкувателно решение №4, постановено по т.д.№4/2015 на ОСГК на ВКС.

Безспорно по делото се доказа, че страните са собственици на самостоятелни обекти в сграда-етажна собственост.

Съгласно чл. 38,ал.1 ЗС при сгради, в които етажи или части от етажи принадлежат на различни собственици, общи на всички собственици са земята, върху която е построена сградата, дворът, основите, външните стени, вътрешните разделителни стени между отделните части, вътрешните носещи стени, колоните, трегерите, плочите, гредоредите, стълбите, площадките, покривите, стените между таванските и избените помещения на отделните собственици, комините, външните входни врати на сградата и вратите към общи тавански и избени помещения, главните линии на всички видове инсталации и централните им уредби, асансьорите, водосточните тръби, жилището на портиера и всичко друго, което по естеството си или по предназначение служи за общо ползуване.

Както е посочено в разпоредбата стълбите, площадките, външните входни врати на сградата са обща част. Когато са общи по естеството си, те са предназначени да обслужват всички самостоятелни обекти и сградата като цяло, нямат самостоятелно правно значение и не могат да променят предназначението си. Поради това не могат да бъдат обект на самостоятелно придобиване, включително като обслужващ някой от самостоятелните обекти в етажната собственост.

От СТЕ се установява, че допълнително построеният вход от южната страна на сградата няма характеристиките за вход на сградата, тъй като не отговаря на изискванията за такъв. Според вещите лица достъпът до избените помещения и покрива и подпокривното пространство, което се ползва като складово помещение се осъществява единствено от стълбищната клетка на жилищната сграда. Напрактика, за да ползват избените помещения и подпокривното пространство ищците следва да пренесат съответните вещи през целия си жилищен етаж, за да достигнат до тези помещения.

Използуването на общите части на сградата не е самоцел, а служи за ползуване на отделните помещения в нея съобразно тяхното предназначение и търпи ограничения, които се налагат от нуждите на съвместното ползване. Съвкупната преценка на доказателствата по делото налага извод, че ищците няма достъп през входа от изток и стълбищната клетка до първия жилищен етаж, избените помещения, покрива и подпокривното пространство на жилищна сграда. Липсата на достъп се дължи на поведението на ответниците, които са отказали да им предоставят такъв, отричайки правата им.

Предвид изложеното предявеният иск се явява основателен и като такъв следва да бъде уважен.

При този изход от спора ответниците нямат право на разноски и дължат заплащане на сторените от ищците такива в размер на 1280лв.

Така мотивиран Районен съд - Карнобат

 

Р  Е   Ш   И :

 

ОСЪЖДА С.Н.М. ЕГН ********** *** и Й.Д.М. с ЕГН ********** *** на основание чл. 109 ЗС да преустановят неоснователното си въздействие върху правата на Ана А.Б., ЕГН ********** и И.Й.Б. с ЕГН ********** ***  като осигурят достъп на последните през главния вход от изток и стълбищната клетка към първи жилищен етаж, избени помещения, покрив и подпокривно пространство на жилищна сграда с административен адрес гр.Карнобат, ул.“Антон Иванов“ № 33, построена в дворно място, образуващо УПИ № ІІ-109 в кв.№ 65 по ПУП на гр.Карнобат.

ОСЪЖДА С.Н.М. ЕГН ********** *** и Й.Д.М. с ЕГН ********** *** да заплатят на Ана А.Б., ЕГН ********** и И.Й.Б. с ЕГН ********** ***  сумата от 1280лв. съдебно деловодни разноски.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на С.Н.М. ЕГН ********** *** и Й.Д.М. с ЕГН ********** ***  за присъждане на съдебно-деловдните разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

                       

                                                                                          Районен съдия: