Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.8.2019г. до 20.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1476/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.А.Б.,
И.Й.Б.
С.Н.М.,
Й.Д.М.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.8.2019г.
ОСЪЖДА С.Н.М. ЕГН ********** *** и Й.Д.М. с ЕГН ********** *** на основание чл. 109 ЗС да преустановят неоснователното си въздействие върху правата на А.А.Б., ЕГН ********** и И.Й.Б. с ЕГН ********** *** като осигурят достъп на последните през главния вход от изток и стълбищната клетка към първи жилищен етаж, избени помещения, покрив и подпокривно пространство на жилищна сграда с административен адрес гр.Карнобат, ул.“Антон Иванов“ № 33, построена в дворно място, образуващо УПИ № ІІ-109 в кв.№ 65 по ПУП на гр.Карнобат. ОСЪЖДА С.Н.М. ЕГН ********** *** и Й.Д.М. с ЕГН ********** *** да заплатят на А.А.Б., ЕГН ********** и И.Й.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 1280лв. съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на С.Н.М. ЕГН ********** *** и Й.Д.М. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловдните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.