Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.8.2019г. до 19.8.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 65/2018

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

С.А.М.

АГРО ФИНАНС АДСИЦ,
АГРОШАНС КОМЕРС ЕООД

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 16.8.2019г.