Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.8.2019г. до 16.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 757/2019 Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД Т.Г.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 16.8.2019г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга за приемане на наследството, водена при РС гр.Карнобат, изявлението на Т.Г.Г. с ЕГН ********** *** за приемане на наследството, оставено след смъртта на Г.А. Г., ЕГН-**********, починал на 13.10.2007 г., б.ж. на гр.Карнобат, акт за смърт 0208/13.10.2007г. Решението, на основание чл.537, ал.1 от ГПК, е окончателно и не подлежи на обжалване.
2 ЧГД No 935/2019 Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Р.Я. Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
Определение от 16.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.гр.д. № 935/2019 г. по описа на РС-Карнобат, поради изпълнение на съдебната поръчка относно връчването на съдебните книжа. ИЗПРАЩА съдебната поръчка на делегиращия съд -2- ри Основен съд гр. Чаршамба, Република Турция, чрез Министерство на правосъдието – София, Република България, ведно с пакет на изпълнението. Днешният протокол се изготви в 2 екземпляра, един от които заедно с удостоверението за връчване да се изпрати на изпращащия орган.
3 АНД No 128/2019 МВР А.Б.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 16.8.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 19-0454-000052/12.04.2019 година на Началника на РУ МВР-Сунгурларе към ОДМВР–Бургас, с което на А.Б.А., ЕГН-**********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл. 183, ал.4, т.7-предл.“първо“ от ЗДвП за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДвП.