Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.8.2019г. до 15.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 166/2019 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.С.Я. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Присъда от 29.7.2019г.
А.С.Я.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 196, ал. 1, т. 2, предл.І-во, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл.ІІ-ро и т.4, предл.ІІ-ро, вр. чл.194, ал.1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „а” и буква „б” от НК, във връзка с чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ШЕСТ ГОДИНИ И ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл. 58а ал. 1 от НК намалява същото с 1/3, като по този начин подсъдимият А.С.Я. следва да изтърпи наказание в размер на ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал.1, т.2, б. б от ЗИНЗС определя първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така наложеното на подсъдимия Я. наказание.
Мотиви от 31.7.2019г.
2 НОХД No 234/2019 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Д.Д.А. Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
Определение от 15.8.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на Д.Д.А. с ЕГН-**********, мярка за неотклонение „Гаранция" в размер на 2000 лева по досъдебно производство № 282 ЗМ 245 / 2018 г. по описа на РУ Карнобат, пр. вх. № 536 / 2018 год. на РП Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Д.Д.А.
В законна сила на 23.8.2019г.
3 НОХД No 234/2019 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Д.Д.А. Докладчик:
ГЕОРГИ Т. ДОБРЕВ
Споразумение от 15.8.2019г.
Обвиняемият Д.Д.А. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1 от НК / ред. ДВ бр. 26 от 2010г./, вр. чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7 и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и вр. чл. 28, ал. 1 (изм. бр. 19 от 2016 г., в сила от 11. 03. 2016 г. ) и § 1, т. 4а (Нова – ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11. 03. 2016 г.) от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8. 04. 2016 г.) за това, че: на 20. 07. 2018г. на км 322 на автомагистрала Тракия в товарен автомобил марка Мерцедес Спринтер с рег. № А 1123 МВ държал акцизни стоки без бандерол, а именно: 50 мастербокса цигари марка „WALL STREET SLIMS“, представляващи 25 000 бр. кутии цигари марка „WALL STREET SLIMS“ на обща стойност 187 500 лева /сто осемдесет и седем хиляди и петстотин лева/, когато такъв се изисква по закон, а именно по Закона за акцизите и данъчните складове / ЗАДС/- чл. 2, т. 2: „На облагане с акциз подлежат: ...тютюневите изделия”, чл. 4, т. 7: „Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.”, чл. 11, ал. 1,т. 1 от ЗАДС: "Цигари са: годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл. 10” и по Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8.04.2016г.), а именно: чл. 28, ал. 1( изм. бр. 19 от 2016 г., в сила от 11. 03. 2016 г.): „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове.“ и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „По смисъла на закона: т. 4а. (Нова– ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11. 03. 2016 г.) "Цигара" е цилиндрично тяло от тютюн, което може да се консумира чрез процес на горене и което е определено в чл. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове“, като случаят е немаловажен и предметът на престъпление е в големи размери. Престъплението е извършено от обвиняемия Д.Д.А. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия Д.Д.А. за извършеното престъпление, на основание чл. 234, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1 от НК /ред. ДВ бр. 26 от 2010г./, вр. чл. 2, т. 2, чл. 4, т. 7 и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и вр. чл. 28, ал.1 (изм. бр. 19 от 2016 г., в сила от 11. 03. 2016 г. ) и § 1, т. 4а (Нова– ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 11. 03. 2016 г.) от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 8. 04. 2016 г.), вр. чл. 54, ал. 1 от НК наказание ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал. 1 от НК, изпълнението на наложеното на обвиняемия Д.Д.А., наказание в размер на ДВЕ ГОДИНИ лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На обвиняемия Д.Д.А. не се налага лишаване от право да упражнява дейност по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, поради липса на основание за налагане на такова наказание. Разноски по делото в размер на 139.17 лева се възлагат на обвиняемия Д.Д.А. и ще бъдат платени от него след одобравяне на настоящото споразумение от съда. Имуществени вреди - няма.
Д.Д.А.
В законна сила на 15.8.2019г.