Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.8.2019г. до 12.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 48/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД А.Я.М.,
С.С.М.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 9.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКА на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, със седалище гр. София и адрес на управление район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260, представлявана от Димитър Борисов Шумаров и Милена Ивайлова Ванева чрез процесуален представител адв. В.И.П. за приемане за установено, че ответниците А.Я.М., ЕГН **********, и С.С.М., ЕГН **********, дължат на ищеца сумите от 7680.60 евро /седем хиляди шестстотин и осемдесет евро и шестдесет евроцента / - главница; 723.18 евро /седемстотин двадесет и три евро и осемнадесет евроцента/ - договорна лихва, за периода от 26.10.2015 г. до 17.09.2018 г.; 610.12 евро /шестстотин и десет евро и дванадесет евроцента/ - наказателна лихва /обезщетение за забава на просрочени плащания/, за периода от 26.05.2016 г. до 16.10.2018 г.; сумата 8.76 евро /осем евро и седемдесет и шест евроцента/ - застраховки за периода от 23.02.2018 г. до 16.10.2018 г.; 315.94 лева /триста и петнадесет лева и деветдесет и четири стотинки/ - разноски по кредит за периода от 17.11.2017 г. до 16.10.2018 г., ведно със законната лихва от деня на подаване на заявлението – 18.10.2018г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист по чл. 417 ГПК по ч.гр.д. № 1121/2018 г. по описа на Карнобатския районен съд, като неоснователен. ОСЪЖДА „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 000694749, със седалище гр. София и адрес на управление район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №260, представлявана от Димитър Борисов Шумаров и Милена Ивайлова Ванева чрез процесуален представител адв. В.И.П. ДА ПЛАТИ на А.Я.М., ЕГН **********, и С.С.М., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес ***, разноските по делото в общ размер от 1780лева, от които 1075 лева –разноски в настоящото производство и 705 лева –разноски в заповедното производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 493/2019 Искове за развод и недействителност на брака С.М.Д. А.П.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА брака, между С.М.Д., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** и А.П.Д., ЕГН-**********,***, сключен на 24.10.1987 година, за който е издаден акт № 23/24.10.1987 година на община град Сунгурларе, поради дълбокото му и непоправимо разстройство. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Сунгурларе, ул. Стара планина № 14, представляващо жилищна сграда на един етаж със застроена площ от 70.00 кв.м., състояща се от четири стаи и сервизни помещения на С.М.Д., ЕГН-**********. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата А.П.Д. да носи предбрачно си фамилно име “ПЕНЕВА”. ОСЪЖДА С.М.Д., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд -Карнобат държавна такса в размер на 25.00 лева, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС. ОСЪЖДА А.П.Д., ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд -Карнобат държавна такса в размер на 25.00 лева, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС.