Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.8.2019г. до 8.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1100/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД К.М.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 8.8.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 1100/2018 г. по описа на Карнобатския районен съд, образувано по молба „ПРОФИ КРЕДИТ България“ ЕООД, ЕИК/Код по БУЛСТАТ: 175074752, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 49, бл. 53Е, вх.В, чрез пълномощника юрисконсулт Р.И.И. срещу К.М.С., ЕГН ********** с адрес ***3 с правно основание чл. 422, вр. чл. 415 от ГПК, поради оттегляне на иска. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 251/11.04.2018 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена по ч.гр.д. № 241/2018г. на КбРС. Препис от определението да се изпрати на страните. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд -Бургас.
2 Гражданско дело No 1388/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Й.П.Д.,
Н.Д.П.
Ж.Б.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.8.2019г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Й.П.Д. с ЕГН ********** *** срещу Ж.Б.А. с ЕГН ********** *** за изменение на постановения с решение № 1567 от 17.10.2016г. по гр.дело № 4721/2015г. по описа на Бургаския районен съд режим на лични отношения между малолетното дете Б. ж. А., с ЕГН ********** и бащата Ж.Б.А. с ЕГН ********** ***, и постановяване на нов режим бащата Ж.Б.А. с ЕГН ********** да взема детето Б. ж. А., с ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа до 17.00 часа в събота и от 09.00часа до 17.00 часа, без приспиване като неоснователен. ИЗМЕНЯ размера на присъдената с решение № 1567 от 17.10.2016г. по гр.дело № 4721/2015г. по описа на Бургаския районен съд, изменена с решение № 1567 от 17.10.2016г. по гр.дело № 4721/2015г. по описа на Бургаския районен съд, месечна издръжка на малолетното дете Б. ж. А., с ЕГН **********, като УВЕЛИЧАВА издръжката от 150 /сто и петдесет/ лева на 190 /сто и деветдесет/ лева на месец и ОСЪЖДА Ж.Б.А. с ЕГН ********** *** да заплаща на малолетното си дете Б. ж. А., с ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Й.П.Д. с ЕГН ********** ***, месечна издръжка в размер на 190 (сто и деветдесет) лева месечно, считано от датата на подаване на исковата молба -27.11.2018г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, от падежа ? до окончателното плащане, като отхвърля иска за увеличение на издръжката в останалата част над уважения размер от 190 лева до претендирания размер от 200 лева и искането издръжката да бъде плащана до пето число на текущия месец, за който се дължи, като неоснователни. На основание чл.242, ал.1 от ГПК, ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението в частта за издръжката. ОСЪЖДА Й.П.Д. с ЕГН ********** *** да плати на ответника направените разноски по делоно в общ размер от 738 лева, съобразно отхвърлената част от исковите претенции. ОСЪЖДА Ж.Б.А. с ЕГН ********** *** да плати на Й.П.Д. с ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 289,75 лева съобразно уважената част на иска за увеличение размера на издръжката. ОСЪЖДА Ж.Б.А. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 57,60 лева по сметка на Карнобатския районен съд, съобразно определения размер на издръжката.