Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.8.2019г. до 7.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 767/2019 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПЕНЕМАТ ООД АГРОШАНС КОМЕРС ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 7.8.2019г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.233 от ГПК, поради отказ от иска производството по гр.д.№ 767/2019г. по описа на РС-Карнобат, за което страните бъдат уведомени. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред ОС-Бургас.
2 АНД No 207/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.С.К. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
Решение от 7.8.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.С.К. – роден на *** ***, българин, български гражданин, женен, основно образование, шофьор на тежкотоварен автомобил към „Лукой“, постоянен адрес:***, неосъждан, ЕГН-**********, за НЕВИНОВЕН в това, че на 15.07.2019 год. около 16.30 часа в село Екзарх Антимово общ.Карнобат по ул.“Първи май“ до входа на „ЗК-Житен край“ по посока на движение от центъра на с. Екзарх Антимово към с. Драганци управлява моторно превозно средство-лек автомобил *****в срок на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство, наложена му със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0282-000107 от 17.05.2019 год. на И.П.-полицейски инспектор към ОД МВР Бургас РУ Карнобат в сила от 14.06.2019 година, поради което на основание чл.304, във вр. чл. 378, ал.4, т.2 от НПК във вр. чл.9, ал.2 от НК го оправдава по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.343в, ал.3, вр. ал.1 от НК.
И.С.К.
Мотиви от 14.8.2019г.
мотиви
3 АНД No 207/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
И.С.К. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
Определение от 7.8.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия И.С.К., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, БП № 198/2019 г. на РУ-Карнобат, пр.преписка № 493/2019 година по описа на КРП.
4 НОХД No 219/2019 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.Р.С. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
Споразумение от 7.8.2019г.
Обвиняемият А.Р.С. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.197, т.3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, вр. чл. 194, ал. 1 от НК за това, че на 06.04.2018 г. в гр. Сунгурларе, Бургаска област от кафе- аперитив, находящ се на улица Черен дъб № 4, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот – счупване на стъкло на прозорец отнел чужди движими вещи: 5 бр. кутии цигари бяло „Виктори“ 80 мм на стойност 25.50(двадесет и пет лева и петдесет стотинки), 2 бр. кутии цигари „Лъки страйк“ 100 мм на стойност 10.40 (десет лева и четиридесет стотинки), 4 бр. кутии цигари „Булгартабак“ 80 мм на стойност 20.80 (двадесет лева и осемдесет стотинки), 5 бр. кутии цигари синьо “Виктори“ 100 мм на стойност 25.00(двадесет и пет лева), 4 бр. кутии цигари лилава “Ева“ 80 мм на стойност 20.40 (двадесет лева и четиридесет стотинки), 4 бр. кутии цигари „Карелия“ 100 мм на стойност 20.00 (двадесет лева), 1 бр. кутии цигари „Горна джумая“ 100 на стойност 4. 90 (четири лева и деветдесет стотинки), 5 бр. кутии цигари „ОМО“ 80 мм на стойност 26.00 (двадесет и шест лева), 2 бр. кутии цигари червен „Кинг“ 100 мм на стойност 10.00 (десет лева), 5 бр. пакета солети „Великови“ на стойност 1. 25(един лев и двадесет и пет стотинки), 3 бр. пакетчета кубети на стойност 1. 35 (един лев и тридесет и пет стотинки), 1 бр. бутилка водка „Савой“ с вместимост 1 литър, на стойност 10.50 (десет лева и петдесет стотинки), 1 бр. ракия „Пещера“ с вместимост 1 литър на стойност 12. 20 (дванадесет лева и двадесет стотинки), парична сума в размер на 20.00 (двадесет лева) в монети, всички вещи на обща стойност 208.30 (двеста и осем лева и тридесет стотинки) от владението на з.м.п. от гр.Сунгурларе, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са заместени чрез заплащане на паричната им равностойност. Престъплението е извършено от обвиняемия А.Р.С. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. За посоченото престъпление по чл.197, т.3, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, предл. първо, вр. чл. 194, ал. 1 от НК на основание чл. 54 от НК на обвиняемия А.Р.С. се определя наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия А.Р.С. наказание в размер на седем месеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Веществени доказателства-няма. Разноските по делото в размер на 141,73 лева ще бъдат платени от обв. А.Р.С.. Имуществени вреди – 208,30 лева - възстановени.
А.Р.С.
В законна сила на 7.8.2019г.