Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 29.7.2019г. до 29.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1130/2018 Искове за развод и недействителност на брака Н.А.К. С.А.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 29.7.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак сключен на 16.06.2012 година с акт за граждански брак № 2 от 16.06.2012 година на Кметство село Манолич, Община Сунгурларе, обл. Бургаска между Н.А.К. с ЕГН ********** *** същият със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения - гр.Бургас ул. Оборище № 109 вх. 1 ет. 2 ап. 3 - адв. К.Т. и С.А.К. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** , поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия по реда на чл. 49 ал.1 във връзка с ал.3 от СК. ОБЯВЯВА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака имат и двамата съпрузи Н.А.К. и С.А.К. . ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Б. Н.К. , родено на *** година с ЕГН ********** на бащата Н.А.К. с ЕГН ********** *** , при когото същото малолетно дете ще живее. ОПРЕДЕЛЯ на майката С.А.К. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** следния режим на лични отношения с детето Б. Н.К. , родено на *** година с ЕГН **********, а именно: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9 часа на съботния ден до 19 часа на неделния ден с преспиване на детето в дома на майката , както и един месец през лятото , когато бащата не ползва платения си годишен отпуск , както и по време на рождения ден на майката , а всяка четна година: на рождения ден на детето ,по време на коледните празници , новогодишните празници , религиозните празници и ваканции, като майката следва да взема и оставя детето от дома на бащата . ОСЪЖДА майката С.А.К. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** да заплаща на детето дете Б. Н.К. , родено на *** година с ЕГН ********** по 140 лв. ежемесечна издръжка за бъдеще време , начиная от датата на завеждането на исковата молба в съда – 23.10.2018 година до настъпването на законни причини за нейното изменяване или прекратяване , ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска , която издръжка да се получава от Н.А.К. с ЕГН ********** *** в качеството му на баща и законен представител на същото дете. Предоставя правото на ползване на семейното жилище находящо се в село Манолич , Община Сунгурларе ,обл. Бургаска на адм. адрес ул. Николай Лъсков № 4 , което се намира на втория етаж от построената масивна жилищна сграда на два етажа и се състои от детска стая , дневна стая , кухня , баня и тоалетна три стаи, баня и тоалетна на съпругът Н.А.К. с ЕГН ********** *** . ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата С.А.К. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес *** да възстанови предбрачното си фамилно име М. .
2 Гражданско дело No 494/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Р.И. С.П.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 29.7.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 494/2019 г. по описа на Карнобатския районен съд, образувано по молба на М.Р.И., ЕГН-********** *** против С.П.Г. с правно основание чл. 143 СК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд -Бургас.
3 НОХД No 210/2019 Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
В.И.Д. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
Определение от 29.7.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на В.И.Д., мярка за неотклонение - “Подписка”.
В.И.Д.
В законна сила на 29.7.2019г.
4 НОХД No 210/2019 Противозаконно подпомагане н чужденец да пребивава в страната в нарушение на закона РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
В.И.Д. Докладчик:
КРАСИМИР В. СОТИРОВ
Споразумение от 29.7.2019г.
В.И.Д.
На осн. чл. 281, ал.2, т.4 и т. 5, вр. ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т.1 и ал. 2 от НК на обвиняемият В.И.Д. се определя наказание осем месеца лишаване от свобода, като на осн. чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от три години.
В законна сила на 29.7.2019г.