Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.7.2019г. до 15.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НОХД No 125/2019 Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
С.А.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 12.6.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл.216, ал.1 от НК, вр. чл.58а, ал.1 от НК, във вр. чл.54 от НК го О С Ъ Ж Д А: НА ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал. 1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС определя на С.А.М. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наложеното наказание в размер на ЕДНА ГОДИНА лишаване от свобода. НА ОСНОВАНИЕ чл.53, ал.1 б.“а“ от НК отнема в полза на Държавата вещественото доказателство - 1бр. метална тръба с размери 69 см и диаметър 3 см, сива на цвят, леко огъната в средата. ОСЪЖДА С.А.М., ЕГН **********,*** да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 67.20 лева /шестдесет и седем лева и двадесет стотинки/, която да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД на МВР Бургас при Банка ДСК гр. Бургас, както и сумата от по 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд. ПРИСЪДАТА може да се протестира и обжалва пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от ДНЕС.
С.А.М.
Мотиви от 27.6.2019г.