Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.7.2019г. до 12.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 475/2019 Павлов иск М.Ч.Ч. М.И.Р.,
И.Р.Р.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 12.7.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОБЯВЯВА за недействителна по отношение на кредитора М.Ч.Ч. с ЕГН ********** *** , същият със съдебен адресат- адв. С.Х.Г. – Трайкова с адрес на кантора в град Карнобат, обл. Бургас ул. С. Кофарджиев № 8 на сделката сключена с нотариален акт за дарение на недвижим имот № 3 том II рег. № 749 дело № 158 на дата 27.03.2019 г. , вписан в АВ- СВ гр. Карнобат с която длъжникът М.И.Р. с ЕГН ********** *** е подарила на дъщеря си И.Р.Р. с ЕГН ********** *** , същите две със съдебен адрес *** – чрез адв. Д. Д.В. собствения си недвижим имот находящ се в гр. Карнобат , а именно : с административен адрес - гр. Карнобат , кв. Възраждане бл. 1 вх. 2 ет. 1 представляващ жилище - апартамент с площ от 40, 77 кв.м. ,състоящ се от дневна , кухня, баня- тоалетна и антре при граници : изток- наслд. на Ат. Тодоров и стълбище , запад- външен зид, север- наслд. на Ат. Тодоров, юг- Йордан Русев и стълбище, отгоре- - Неда Андреева и отдолу- избено помещение заедно с принадлежащото избено помещение № 30 разположено в същия вход на жилищната сграда и с полезна площ от 4 кв.м. и съответните 2, 105 % идеални части от общите части на жилищната сграда – етажна собственост , както и от 2, 105 % ид. части от правото на строеж върху терена в който е построена същата жилищна сграда – блок , съставляващ упи № 1 отреден за жилищно строителство в квартал № 72 съгласно действащия застроителен и регулационен / подробен устройствен / план на град Карнобат.
В законна сила на 31.7.2019г.
2 НОХД No 162/2019 Неизпълнение на съдебно решение РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Ж.Р. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 12.7.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия С.Ж.Р. с ЕГН: **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
С.Ж.Р.
В законна сила на 20.7.2019г.
3 НОХД No 162/2019 Неизпълнение на съдебно решение РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Ж.Р. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 12.7.2019г.
С.Ж.Р.
На осн. чл. 296, ал. 1 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК, а именно: ГЛОБА в размер на 400,00лв.(ЧЕТИРИСТОТИН ЛЕВА).
В законна сила на 12.7.2019г.