Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 77 / 11.7.2019г.              град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                  І наказателен състав

На дванадесети юни,                                  две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                       2.

Секретар: ВЕСКА Х.

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНД № 91  по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е от административно наказателен характер, по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН, образувано по жалба на Г.Н.Х., ЕГН-**********,*** срещу наказателно постановление (НП) № 28  от 10.01.2019 год. на директора на РДГ- Бургас, с което на основание чл.275, ал.1, т.2, чл.266, ал.1 от Закона за горите и чл. 53, ал.1 и ал.2  от ЗАНН, жалбоподателката е наложено административно наказание „глоба” в размер на 110.00 лв. за нарушение на чл. 213, ал.1 т.1 от Закона за горите(ЗГ).

В жалбата се излагат съображения за допуснати процесуални нарушения при издаването на АУАН-а и НП, довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

В съдебно заседание, жалбоподателят редовно призован не се явява, не се явява и упълномощеният му представител –адв.К..

За ответника по жалбата, се явява юрисконсулт, който счита наказателното постановление за правилно и законосъобразно и моли за неговото потвърждаване.

Наказателното постановление е връчено по пощата на 15.03.2019г. Жалбата е депозирана на 20.03.2019г., т.е. в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, същата е подадена от надлежна страна и е процесуално допустима.

По делото бяха събрани писмени и гласни доказателства.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

На 29.12.2018г., около обяд,  свидетелите О.П. и Т. Грудов, били в района на ДГС Карнобат. Свидетелите установили лекотоварен автомобил Мерцедес –спринтер с ДКН  DDE -620 в землището на село Детелина, на черен път граничещ с подотдел 374в. Водачът на автомобила спрял и свидетелите извършили проверка, при която установили самоличността на водача – Г.Х.. В автомобила били установени 1,5 куб.м. дърва  червен дъб, транспортирани от Х., които не били маркирани с КГМ.

Срещу жалбоподателката бил съставен АУАН серия ЖОО 2017 № 1011036 от св.Й.Б., въз основа на показанията на свидетелите П. и Грудов. Нарушението е квалифицирано по чл.213, ал.1 т.1 от ЗГ.

На 10.01.2019г. директора на РДГ –Бургас издал атакуваното наказателно постановление с което на Г.Х. на основание чл. 266 ал.1 от ЗГ е наложено.административно наказание глоба в размер на 110 лева за нарушение на чл.213, ал.1 т.1 от ЗГ.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

От доказателствата по делото е безспорно, че жалбоподателката е транспортирала 1.5 пр. кубични метра дърва без КГМ, поради което правилно е санкционирана за нарушение на чл.213, ал.1 т.1 от ЗГ.

Съгласно разпоредбата на чл.213, ал.1, т.1  от Закона за горите забраняват се покупко-продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придоби.ето, съхраняването и преработването на дървесина, немаркирана с контролна горска марка.

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановления не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Актосъставителят и административно-наказващият орган са спазили разпоредбите, съответно на чл.40-44 и чл.57,58 от ЗАНН. Актът е съставен в присъствието на Г.Х., но същата е отказала да го подпише и получи, което е отразено и удостоверено с подпис на свидетел на отказа.

Относно размера на наложеното наказание, съдът взе предвид, че съгласно чл.266, ал.1 от ЗГ за физическо лице, което в нарушение на с.з. закон и на подзаконовите актове по прилагането му, ако не подлежи на по-тежко наказание, сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти се предвижда наказание от 50 до 3000 лева. Наложеното наказание – глоба от 110 лева е определено в размер значително под средния размер, предвиден в санкционната норма, което наказание съдът намира за  справедливо и в съответствие с нарушението.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р     Е     Ш     И  

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28  от 10.01.2019 год. на директора на РДГ- Бургас, с което на Г.Н.Х., ЕГН-**********,*** на основание чл.275, ал.1, т.2, чл. 266, ал.1 от Закона за горите и чл. 53, ал.1 и ал.2  от ЗАНН, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 110.00 лв. за нарушение на чл. 213, ал.1 т.1 от Закона за горите.

Решението подлежи на касационно обжалване, пред Административен съд, гр. Бургас, в 14- дневен срок от получаване на съобщението за неговото постановяване.

 

 

СЪДИЯ :