Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.7.2019г. до 11.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 492/2019 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права С.П.Д. С.П.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.7.2019г.
УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 127, ал.1 от СК, постигнатото между С.П.Д., ЕГН **********,***, и С.П.Г., ЕГН **********,*** споразумение на основание чл. 127, ал.1 от СК, по отношение на роденото от съвместното им съжителство дете, както следва Родителските права спрямо малолетното дете А.С.Г., ЕГН **********, родена на ***г. се предоставят на майката С.П.Д., ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето при майката С.П.Д., ЕГН **********, на адрес: ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата С.П.Г., ЕГН ********** и малолетното дете А.С.Г., както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за времето от 09.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден, с или без преспиване в дома на бащата, находящ се на адрес: гр.Карнобат, ул. „Райна Княгиня“ №17 - по желание на детето, както и един календарен месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката. Бащата С.П.Г., ЕГН **********, ще ЗАПЛАЩА на С.П.Д., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетното дете А.С.Г., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, считано от 23.04.2019г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена месечна вноска. ОСЪЖДА С.П.Г., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на КбРС държавна такса в размер на 100.80лева.
В законна сила на 10.7.2019г.
2 АНД No 91/2019 РДГ Г.Н.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.7.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28 от 10.01.2019 год. на директора на РДГ- Бургас, с което на Г.Н.Х., ЕГН-**********,*** на основание чл.275, ал.1, т.2, чл. 266, ал.1 от Закона за горите и чл. 53, ал.1 и ал.2 от ЗАНН, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 110.00 лв. за нарушение на чл. 213, ал.1 т.1 от Закона за горите.
В законна сила на 1.8.2019г.