Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.7.2019г. до 9.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 180/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.Р.Р. Т.С.Р. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 9.7.2019г.
На основание чл.129, ал.3 от ГПК прекратява производство по гр.д. 180/2019 г. по описа на РС-Карнобат. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Окръжен съд Бургас в едноседмичен срок считано от днес.
2 Гражданско дело No 322/2019 Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.Т.Д. М.А.Й. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 9.7.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 322/2019 г. по описа на Карнобатски районен съд, на основание чл. 129 ал.3 от ГПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от ищцовата страна, че е изготвено.
В законна сила на 22.7.2019г.
3 ЧГД No 550/2019 Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД С.И.Г.,
Д.Н.Г.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 9.7.2019г.
ДА СЕ ВПИШЕ в особената книга по чл. 49, ал. 1 от ЗН, водена в Карнобатски районен съд отказите на С.И.Г. с ЕГН ********** и Д.Н.Г. с ЕГН ********** от наследството на Милка Стефанова Гинова с ЕГН **********,***, починала на 07.07.2017г. Решението е окончателно.
В законна сила на 9.7.2019г.
4 ЧНД No 164/2019 Производство по молби за реабилитация Ж.Г.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 9.7.2019г.
НЕ УВАЖАВА молбата на Ж.Г.Г., ЕГН:**********,*** за съдебна реабилитация по присъда № 48/08.02.2013 година по ВНОХД № 44/2013 г. на Окръжен съд-Бургас, потвърдена с Решение № 260/21.05.2013 г. на ВКС, с което е отменена изцяло присъда № 67/23.11.2012 г. по НОХД № 155/2012 г. по описа на РС-Карнобат.