Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.7.2019г. до 8.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 414/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Н.Р.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 5.7.2019г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Н.Р.К., ЕГН ********** ***, че ДЪЛЖИ на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210, представлявано от инж. Ганчо Тенев - Изпълнителен директор със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3 сумата в размер 65.52 лева /шестдесет и пет лева и 52ст./ - главница по задължение за потребени ВиК услуги –доставена, отведена и пречистена вода, за отчетния период 30.01.2015г. до 02.10.2015г., с издадена фактура от 26.10.2015г., обезщетение за забавено плащане върху главницата в размер на 15.18 лева за периода от 27.11.2015г. до 24.11.2017г., за които по ч.гр.д. № 1495/2017г. на КбРС е издадена заповед за изпълнение № 1019/05.12.2017г. ведно със законната лихва върху главницата от подаването на заявлението в съда - 01.12.2017 година до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ответника Н.Р.К., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3 сумата от 345.00 лева /триста четиридесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „Водоснабдяване и канализация” ЕАД разноски в исковото производство. ОСЪЖДА Н.Р.К., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, ЕИК 812115210 със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3 сумата от 75.00 лв./седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, разноски в заповедното производство. На особения представител на ответника адв. Г.Х.И. да се изплати сумата 150.00 лева възнаграждение от внесения депозит по набирателната сметка на съда. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила на 8.8.2019г.
2 Гражданско дело No 945/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Д.А.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 5.7.2019г.
ОТХВЪРЛЯ, исковете предявени от „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК 23526430, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, представлявано от Михаела Михайлова Михайлова-Дьорфлер и Жанет Петкова Стойчева – изпълнителни директори, чрез упълномощения представител на ищеца - юрисконсулт К.А., за приемане за установено по отношение на ответника Д.А.С., ЕГН **********, с адрес за призоваване: с.Крумово Градище, общ. Карнобат, че дължи на ищеца сумата от 282,67 лв. стойност на консумираната от обекта на потребителя ел.енергия за периода от 02.12.2015г. до 17.12.2015г. и сумата от 50,02 лева - лихва за забава за периода от 21.06.2016г. до 19.03.2018г., ведно със законната лихва върху главницата от 21.03.2018 г. – датата на постъпването на заявлението в съда до окончателното плащане, за които суми ищецът се снабдил със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 207/26.03.2018 г. по ч.гр.д. № 309/2018 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното плащане, като неоснователни.
В законна сила на 31.7.2019г.
3 АНД No 77/2019 ИАРА С.Н.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ДИРЕКЦИЯ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ,СЕКТОР БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 8.7.2019г.
НП-отменено
4 АНД No 81/2019 ИАРА Н.Д.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ДИРЕКЦИЯ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ,СЕКТОР БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 8.7.2019г.
НП-отменено
5 АНД No 82/2019 ИАРА М.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ДИРЕКЦИЯ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ,СЕКТОР БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 8.7.2019г.
НП-отменено