Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.7.2019г. до 5.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 280/2019 Искове за развод и недействителност на брака Н.З.М. Р.М.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.7.2019г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД гражданския брак сключен на 31.05.2008 година с акт за граждански брак № 10 от 31.05.2008 година на Община Куклен , обл. Пловдив между Н.З.М. с ЕГН ********** *** същата със съдебен адрес за призоваване и съобщения - адв. С.Х. Гонкова – Трайкова с адрес на кантора в гр. Карнобат, ул. Сашо Кофарджиев № 2 и Р.М.М. с ЕГН ********** *** поради дълбокото и непоправимо разстройство на същия по реда на чл. 49 ал.1 от СК. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете С. Р.М. , родено на *** година с ЕГН ********** и по отношение на малолетното дете С. Р.М. родено на *** година на майката Н.З.М. с ЕГН ********** *** , при която същите деца ще живеят. ОПРЕДЕЛЯ на бащата Р.М.М. с ЕГН ********** *** следния режим на лични отношения с децата С. Р.М. , родено на *** година с ЕГН ********** и С. Р.М. родено на *** година , а именно: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа на съботния ден до 17.00 часа на неделния ден съответно с преспиване , като бащата лично ще взема и връща децата С. Р.М. и С. Р.М. от дома на майката , както и един месец през лятната ваканция на децата , когато майката не ползва платения си годишен отпуск. ОСЪЖДА бащата Р.М.М. с ЕГН ********** *** да заплаща на малолетното дете С. Р.М. , родено на *** година с ЕГН ********** по 190 лв. ежемесечна издръжка за в бъдеще време и на малолетното дете С. Р.М. родено на *** година по 160 лв. ежемесечна издръжка за бъдеще време и двете издръжки , начиная от датата на завеждането на исковата молба –01.03.2019 година до настъпването на законни причини за тяхното изменяване или прекратяване , ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска , които издръжки да се получават от Н.З.М. с ЕГН ********** *** същата със съдебен адрес за призоваване и съобщения - адв. С.Х. Гонкова – Трайкова с адрес на кантора в гр. Карнобат, ул. Сашо Кофарджиев № 2 в качеството й на майка и законен представител на същите деца.
В законна сила на 26.7.2019г.
2 Гражданско дело No 314/2019 Делба П.С.Т.,
С.Ю.Х.
П.Г.Д.,
Н.Й.Б.,
Р.Й.Д.,
С.Й.Д.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 5.7.2019г.
ДОПУСКА извършването на съдебна делба между П.С.Т., ЕГН-**********,*** и С.Ю.Х., ЕГН-**********,***-представлявани от адв. С.Х.Г., съдебен адресат срещу П.Г.Д., ЕГН-**********,***; Н.Й.Б., ЕГН-**********,***; Р.Й.Д., ЕГН-**********,*** и С.Й.Д., ЕГН-**********,***, по отношение на съсобствения им недвижим имот, представляващ Дворно място с площ 855 кв.м., образуващо урегулиран поземлен имот (УПИ) № III-29 в квартал I по застроителния и регулационен (подробен устройствен) план на село Грозден, община Сунгурларе, при граници: североизток- улица, северозапад- УПИ № II-28, УПИ № ХIII-26, югозапад- УПИ № ХII-25, УПИ № VI-32, югоизток- УПИ № IV-30, заедно с построените в имота масивна двуетажна жилищна сграда, съдържаща първи етаж с обща застроена площ 71 кв.м., състоящ се от три стаи, коридор и външно стълбище, втори етаж с обща застроена площ 65 кв.м., състоящ се от три стаи и коридор, отделно полумасивна стопанска сграда с обща застроена площ 46 кв.м. и масивна постройка- баня със застроена площ 12 кв.м., при следните квоти: 1/2 идеална част съделителите П.С.Т., ЕГН-**********,*** и С.Ю.Х.,ЕГН-**********,*** общ дял, като квотата на всеки от тях е по 1/4 ид.част; 1/2 идеална част, като общ дял, за съделителите П.Г.Д., ЕГН-**********,***; Н.Й.Б., ЕГН-**********,***; Р.Й.Д., ЕГН-**********,*** и С.Й.Д., ЕГН-**********,***. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 26.7.2019г.
3 АНД No 118/2019 МВР С.И.И. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.7.2019г.
НП-потвърдено