Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.7.2019г. до 4.7.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 750/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Р.В.Д.,
К.М.К.,
В.М.К.,
Х.Я.И.
Т.А.А.,
З.К.А.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 4.7.2019г.