Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 70 / 2.7.2019г. ,              град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                  І наказателен състав

На четвърти юни,                                             две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                        2.

Секретар: Веска Христова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНД № 122 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН, по жалба на Г.Й.В., ЕГН-**********,***, против наказателно постановление № 19-0282-000114/25.03.2019 г. на началника на ОДМВР-Бургас, РУ-Карнобат, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, на основание чл.175, ал.3, предложение „първо“ от ЗДвП за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП.

От жалбата може да се направи извод, че санкционираното лице обжалва наказателното постановление /НП/, единствено по отношение на размера на наложената санкция „лишаване от право да управлява МПС“.

С молба вх.№ 2704/03.06.2019г., депозирана от упълномощения представител на жалбоподателя  се иска от съда да отмени изцяло НП като неправилно и незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят и пълномощникът му адв.К. не се явяват.

Въззиваемата страна – РУ – Карнобат при ОД МВР - Бургас, редовно призована, не изпраща представител. Не ангажира доказателства.

Жалбата е подадена от легитимирано лице и в законоустановения седемдневен срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

След поотделна и съвкупна преценка на доказателствата по делото съдът, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

На 17.02.2019 година в 23:04 часа в гр.Карнобат, по ул.“Кокиче“ до дом № 3 в посока от ул. „Елин Пелин“ към ул.“Места“, жалбоподателят е установен да управлява товарен автомобил – Форд Транзит с рег. № А 1931 КК, собственост на „Термо Комерс-Монтажи“ ЕООД, Булстат 1029121183. Управляваното от Г.В. МПС е спряно за проверка, при която е установено, че автомобилът е със служебно прекратена  регистрация. По случая е образувано бързо полицейско производство № 282 ЗМ – 42/2019г. по описа на РУ –Карнобат, пр.вх. № 124/2019г. по описа на РП – Карнобат за престъпление по чл.345, ал.2 във вр. ал.1 от НК. С постановление на наблюдаващия прокурор от 25.02.2019г. наказателното производство е прекратено поради несъставомерност на деянието, като заверени преписи от бързото производство са изпратени на РУ –Карнобат за налагане на съответно административно наказание.

В обжалваното НП е посочено, че то се издава на основание постановление на РП-Карнобат за прекратяване на НП № 124/2019 г. на КРП. Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.2 от ЗАНН, НП може да бъде издадено и без съставяне на АУАН, когато производството е прекратено от съда или прокурора и е препратено на съответния административен орган.

От събраните по делото доказателства съдът приема по несъмнен начин, че на посочената в наказателното постановление дата и място жалбоподателят е управлявал „Форд Транзит“ с рег. № А 1931 КК, собственост на „Термо Комерс-Монтажи“ ЕООД, Булстат 1029121183. Безспорно доказано е, че  жалбоподателят е придобил посоченото МПС на 15.08.2016г., съгласно договор за продажба на МПС и не е регистрирал придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния си адрес.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Г.Й.В. неправилно е санкциониран за това, че на 17.02.2019 година в 23:04 часа в гр.Карнобат, управлявал т.а. Форд Транзит с рег. № А 1931 КК, собственост на „Термо Комерс-Монтажи“ ЕООД, което не е регистрирано по надлежния ред- нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП, за което му е наложена санкция на основание чл.175, ал.3 пр.1 от ЗДвП –глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца. Жалбоподателят е осъществил нарушение на чл.145, ал.2 от ЗДвП, съгласно който приобретателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба. При неизпълнение на това задължение приобретателят се санкционира по реда на чл.180, ал.2 т.1 предл.второ от ЗДвП.

По изложените мотиви наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да се отмени, поради нарушение на материалния закон.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 19-0282-000114/25.03.2019 г. на началника на ОДМВР-Бургас, РУ-Карнобат, с което на Г.Й.В., ЕГН-**********,*** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, на основание чл.175, ал.3, предложение „първо“ от ЗДвП за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП.

 НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: