Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 71 / 2.7.2019г.                град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                  І наказателен състав

На четвърти юни,                                              две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                       2.

Секретар: ВЕСКА ХРИСТОВА

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНД № 115 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН, образувано по жалба на община Сунгурларе, ЕИК-000057250, гр.Сунгурларе, ул. Георги Димитров № 2, представлявана от В.П.-Кмет срещу наказателно постановление № НЯСС-89/20.03.2019 година на Зам.председател ДАМТН, с което за нарушения на 138а, ал. 3, т.2 от Закона за водите и на основание чл.201, ал.12 и чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите на община Сунгурларе е наложена имуществена санкция в размер на 9000 лева.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован,  не се явява, представлява се от упълномощен представител –адв.Т., който поддържа жалбата на посочените в нея основания. Ангажира доказателства.

Ответната страна по жалбата, редовно призована не изпраща представител, представя писмено становище.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Няма спор, а и от приложения Акт за публична общинска собственост № 32/04.03.1998г. се установява, че яз. Лозница е собственост на община Сунгурларе.

На 17.10.2017 г. в изпълнение на Заповед № РД-10-179/11.10.2017 г. на Областния управител на област Бургас, комисия от представители на областната администрация, ДАМТН, Басейнова дирекция, ГД „ПБЗН”,ОД „Земеделие”  извършили проверка, свързана с техническото състояние на язовир „Лозница” с.Лозница. Констатациите от проверката били отразени в протокол № 23/17.10.2017г., като на собственика на язовира – община Сунгурларе били дадени следните предписания: 1. Да се премахне храстовидната и дървесна растителност по цялата дължина на въздушния и водния откос и осигури достъп до основния изпускател, със срок на изпълнение 01.06.2018г.; 2. Възстановяване на експлоатационното състояние на короната, със срок на изпълнение 01.06.2018г.

На 13.12.2018г. на основание чл.190, ал.4, т.1 от Закона за водите е извършена проверка на язовир „Лозица“, находящ се в поземлен имот №. 000480 в землището на е. Лозица, община Сунгурларе. За проверката и констатациите от същата е съставен констативен протокол № 06-01- 115/13.12.2018г. Извършен е оглед и обход на голяма язовирна стена и съоръженията към нея е установено, че не са изпълнени предписанията дадени от комисията назначена със заповед на Областния управител на област Бургас, а именно: 1. Да се премахне храстовидната и дървесна растителност по цялата дължина на въздушния и водния откос и осигури достъп до основния изпускател, със срок на изпълнение 01,06.2018г.; 2. Възстановяване на експлоатационното състояние на короната, със срок на изпълнение 01.06.2018г.

За констатираното нарушение срещу община Сунгурларе е съставен АУАН за нарушение на чл.138а, ал.3 т.2 от Закона за водите/ЗВ/ и въз основа на него е издадено и наказателно постановление.

Изложената фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото и разпитаните свидетели.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Безспорно е, че комисията, назначена по заповед на Областния управител на област Бургас е извършила оглед и обход на язовира и е дала предписания, които не са били изпълнени в указания срок -01.06.2018гг., което е отразена в КП № 06-01- 115/13.12.2018г.

Правната квалификация на нарушението е правилно определена, но настоящият състав констатира, че на община Сунгурларе са дадени две указания, които не са изпълнени в срок до 01.06.2018г.

Съгласно нормата на чл. 18 от ЗАНН, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Анализът на цитираната правна норма налага извод, че когато са налице установени няколко отделни нарушения, осъществени от едно и също лице, следва на същото да бъдат наложени отделни наказания, които следва да се изтърпяват отделно.

В хода на извършената проверка обект язовир „Лозница“ са установени две нарушения, изразяващи се в неизпълнение на две указания дадени на 17.10.2017г. В АУАН-а нарушенията са квалифицирани като едно /лист 11 от делото/ и едва в наказателното постановление наказващият орган е посочил, че община Сунгурларе е осъществила две нарушения на чл.138а, ал.3, т.2 от ЗВ, като за всяко едно от нарушенията е наложена имуществена санкция в размер на по 4500 лева или общо 9000 лева. Всяко едно неизпълнение на посочените две  указания, съставлява самостоятелно нарушение на чл.138а, ал.3 т.2 от ЗВ и актосъставителят е следвало да опише  всяко едно от нарушенията и да посочи конкретно нарушената правна норма.

Налице е съществено процесуално нарушение при съставянето на АУАН, водещо до незаконосъобразност на атакуваното НП.

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № НЯСС-89/20.03.2019 година на Зам.председател ДАМТН, с което на община Сунгурларе, ЕИК-000057250, гр.Сунгурларе, ул. Георги Димитров № 2, представлявана от В.П.-Кмет за нарушения на 138а, ал. 3, т.2 от Закона за водите и на основание чл.201, ал.12 и чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 9000 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                                 

 

СЪДИЯ: