Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 69 / 2.7.2019г. ,              град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                  І наказателен състав

На четвърти юни,                                             две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                        2.

Секретар: Веска Христова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНД № 71 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН, образувано по жалба на И.С.А., ЕГН-**********,***, против наказателно постановление № 18-0454-000727/18.01.2019 г. на началника на ОДМВР-Бургас, РУ-Сунгурларе, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, на основание чл.175, ал.3, предложение „първо“ от ЗДвП за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП.

В съдебно заседание жалбоподателят, се явява лично и с упълномощен адвокат С., който поддържа жалбата на изложените в същата основания. Ангажира доказателства.

 Въззиваемата страна – РУ – Карнобат при ОД МВР - Бургас, редовно призована, не изпраща представител. Не ангажира доказателства.

Жалбата е подадена от легитимирано лице и в законоустановения седемдневен срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 12.11.2018 година около 21:15 часа в село Славянци, по ул. Георги Димитров, в посока изхода за гр.Сунгурларе, жалбоподателяг И.С.А. е установен да управлява лек автомобил *******, собственост на В.Г.Х., ЕГН-**********, който е с прекратена регистрация. Приложено е копие на договор за продажба на МПС, от който е видно, че 27.03.2018г. В.Г.Х.е закупил от продавача Г.С. Г.  лек автомобил *******, но приобретателят не е регистрирал МПС –то в съответната служба и регистрацията на автомобила е била служебно прекратена на основание чл.143, ал.15 от ЗДвП. Нарушението е квалифицирано по чл.140, ал.1 от ЗДвП – управление на МПС което не е регистрирано по надлежния ред.

Въз основа на съставения АУАН, на 18.01.2019г. наказващият орган издал срещу жалбоподателя НП № 18-0454-000727, с което за посоченото нарушение на чл.140, ал.2 от ЗДвП, на основание чл.175, ал.3 предл. първо от ЗДвП, на жалбоподателя е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

И.С.А. е санкциониран за това, че на 12.11.2018 година около 21:15 часа в село Славянци, по ул. Георги Димитров, в посока изхода за гр.Сунгурларе, жалбоподателяг И.С.А. е установен да управлява лек автомобил *******, собственост на В.Г.Х., ЕГН-**********, който е с прекратена регистрация.

В хода на съдебното следствие безспорно, се доказа че жалбоподателят не е собственик на автомобила и не е знаел, че управляваният от него автомобил е с прекратена регистрация, което води до липса на субективния елемент от състава на нарушението.

На следващо място наказателното постановление е незаконосъобразно и поради нарушение на материалния закон – неправилна квалификация на нарушението. Описаното в АУАН-а и НП нарушение изпълва състава на чл.145, ал.2 от ЗДвП, съгласно който преобритателят на регистрирано пътно превозно средство е длъжен в срок до един месец да регистрира придобитото превозно средство в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния адрес или адрес на регистрация на собственика, освен когато пътното превозно средство е придобито от търговец с цел продажба. При неизпълнение на това задължение приобретателят, /в настоящия случай не е жалбоподателят А. не е приобриталят/, се санкционира по реда на чл.180, ал.2 т.1 предл.второ от ЗДвП.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0454-000727/18.01.2019 г. на началника на ОДМВР-Бургас, РУ-Сунгурларе, с което на И.С.А., ЕГН-**********,*** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, на основание чл.175, ал.3, предложение „първо“ от ЗДвП за нарушение на чл.140, ал.1 от ЗДвП.

 НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: