Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 125 / 19.6.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На пети юни    две хиляди и деветнадесета година.

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                                 Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                     2..........................................

 

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА……..........................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер.......1152......по описа за............2018..................година

          Производството по настоящото дело е образувано  по повод подадената искова молба от ищецът К.Б.Б.   с която той чрез неговия  процесуален представител  адв. И.Ч.  е предявил срещу ответниците М.К.К. , К.К.К. и Р.Б.К. искове с правно основание  чл. 79 ал.1 от ЗЗД и по чл. 86  от ЗЗД и с които иск  същият  горепосочен  ищец моли  съда  да постанови решение  с което да  осъди тримата  горепосочени ответници да му заплатят при условията на солидарност  сумата от 3256, 79 лв.  главница на основание чл. 12.2  от предварителния  договор сключен на дата 12.04.2018 г.  между тях за продажба на дружествените дялове на Агро Флеш ООД , която сума е равна  по размер на паричното задължение  на Агро Флеш село Сигмен  към НАП към датата на вписването на К.Б.Б.  като едноличен  собственик на капитала на това дружество – 04.05.2018 г., както и обезщетение за забава в размер на мораторната лихва върху горепосочената главница дължима се за периода от 04.05.2018 г. до датата на предявяването на иска в Районен съд Карнобат – 23.10.2018 г. в размер на сумата от 154, 32 лв. , ведно със законната лихва върху същата сума – главницата , начиная от датата на предявяването на иска в Районен съд Карнобат – 24.10.2018 г.  до окончателното й изплащане.  . Същият  ищец моли  съда да постанови решение  с което да осъди  ответника да му  заплати  всички направени от него съдебни разноски в исковото  съдебно производство на основание чл. 78 ал.1 от ГПК.

В съдебно заседание така предявеният иск се поддържа от ищецът       чрез процесуалният му представител  и се иска неговото уважаване изцяло така както е предявен.

          Ответната страна респективно ответниците посочени по- горе са  редовно уведомени за предявените  срещу тях  искове  , на същите  съдът е указал последиците от  неспазването на сроковете за размяна на книжа  и от неявяването им  в съдебно заседание , като същите   са  подали отговор в определения им  от съда законов преклузивен срок по чл. 131 ал.1 от ГПК в който вземат становище по така  предявените срещу тях  искове  , като считат същите за напълно неоснователни и молят съда да ги отхвърли изцяло като такива с решението си по настоящото дело .Затова и съдът е приел, че исковете  се явяват допустими за разглеждане и като такива  ги е разгледал по същество.    

В съдебно заседание  ответниците чрез процесуалният им представител  оспорват като неоснователни  така предявените искове срещу тях  , като молят  съдът да ги отхвърли като неоснователни изцяло.

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори между страните по делото , като се признава от тях , което се потвърждава и от приетите като доказателства по делотописмени доказателства – предварителен договор за продажба на дружествените дялове  от капитала на Агро – Флеш ООД гр. Карнобат  сключен на дата 12.04.2018 г. между ищецът К.Б.Б. като купувач и ответниците М.К.К. и К.К.К. – като продавачи и ответницата Р.Б.К.  в качеството й на встъпващ длъжник по смисъла на чл. 101 от ЗЗД  , ведно с приложение № 1 към този договор за задълженията на Агро Флеш ООД към дата 22.04.2018 г. , справка за сключени на правно основание договори  за ползване на земеделски земи от Агро Флеш ЕООД , окончателен договор за покупко- продажба на дружествените дялове  на Агро – Флеш ООД сключен на дата 18.04.2018 г.  между ищеца К.Б.Б. в качеството му на купувач на същите дружествени дялове от капитала на Агро Флеш ООД гр. Карнобат  и ответниците М.К.К. и К.К.К.- в качеството им на продавачи на същите дялове , 2 броя  платежни нареждания  от дата 18.04.2018 г.  и гласни доказателства- показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Веселина Тодорова и отчасти показанията на свидетеля Милен Сивов е че страните по делото са сключили предварителен договор на дата 12.04.2018 г. за продажба на всичките дружествени дялове от капитала на дружество Агро Флеш ООД гр. Карнобат от страна на ответниците М.К.  , К.К. и Р.К. на ищеца К.Б.Б. ,  в който са залегнали  обичайните за този  вид договора клаузи  свързани с продажбата на тези дружествени дялове от капитала на горепосоченото дружество от ответниците на ищеца.  Тъй като ищеца е заплатил на ответниците цялата цена на дружествени дялове на капитала на дружеството на ответниците М.К. и К.К. на дата 18.04.2018 г. , същите са сключили окончателен договор  за продажбата на дружествените дялове  на Агро Флеш ООД  в резултат на което ищецът Б. е станал едноличен собственик на това дружество. Същият окончателен договор е бил сключен в необходимата писмена съответна форма   с нотариална заверка на подписите на страните , а промяната  за дружеството  е била вписана в Търговския регистър  на 04.05.2018 година.

Междувременно  обаче  с подписването на предварителния договор  в чл. 12.1 продавачите – ответниците  са декларирали , че спрямо дружеството  няма публичноправни  или частноправни  вземания  , които да са  извън задълженията  описани в приложение № 1  към същия договор , което се  явява неразделна част към него  и в което приложение са записани  всички кредитори  на Агро Флеш ООД и размера на вземането на всеки един кредитор към дружеството. Едновременно това страните са се уговорили  в чл. 12.2  от същи договор, че ако се установи наличие на такива вземания извън списъка  обективиран в приложение № 1 към договора , то общата покупна цена  на дружествените дялове  ще бъде намалена с техния размер , а в случай  , че общата покупна цена е била вече заплатена  на продавачите , те  ще дължат на купувача  пълния размер на тези нови вземания. Също между временно  видно от приложената справка  за задълженията на дружеството  Агро Флеш към НАП  към дата 20.09.2018 г. , справка на задълженията на същото дружество  към дата 23.10.2018 г. , акт  за прихващане или  възстановяване  на НАП относно същото дружество  от дата 28.9.2018 г. на НАП , както и от първото заключение на вещото лице К.А. по назначената по делото съдебно – счетоводна експертиза , които като неоспорени от страните поделото съдът е прел като абсолютно доказателство е че е възникнало публичноправно задължение  на дружеството касаещо дължимия се от него корпоративен данък  за 2017 година по задължителната  годишна данъчна декларация  по чл. 92 ал.1 от ЗКПО в размер на главница от 3256, 79 лв. и лихви 154, 71 лв. , която годишна данъчна декларация е подадена на дата 26.01.2018 г.  и срокът за плащането е бил до 02.04.2018 г. още  преди ищецът да стане собственик на дружествените дялове на процесното дружество  и същото се е дължало от тогавашните собственици на дружеството – първите двама ответници , като към настоящия момент това задължение е изплатено от ищеца вместо ответниците.По този начин и декларирането на данъка и срокът за плащането му са  обстоятелства  , които са се осъществили  преди ищецът да е придобил каквито и да е била права спрямо процесното дружество ,  като това задължение не е обявено от ответниците  в приложение № 1  към предварителния договор.   

Ответниците твърдят, че са уведомили устно  ищецът за това тяхно задължения  , респ. задължение на дружеството което са притежавали , но същите не представиха по делото такива доказателства, като в тази връзка съдът намира, че не бива да кредитира показанията на свидетеля Сивов  който свидетелства в съдебно заседание за съвсем други обстоятелства .Нещо повече съдът намира, че това задължение за заплащане на данък ответниците е трябвало да посочат задължително  в писмена форма  и то в посоченото приложения № 1 към предварителния договор. Също разпитаната в съдебно заседание свидетелка Веселина Грозда посочва , че никой не е знаел за това задължение  и едва през месец май  когато тя е започнала да води счетоводството на процесното дружество е установила това негово задължение за неплатен корпоративен данък. Затова понеже същото задължение не е декларирано от продавачите- ответниците в съответното приложения № 1  и тъй като то е възникнало преди продажбата на дружествените дялове от капитала на процесното дружество от тяхна страна на ответниците на ищеца , тъй като процесното задължение вече е изплатено от ищеца за сметка на ответниците  и тъй като по случая са ирелевантни представените доказателства за закупуването на дружествените дялове на друго  дружество Агро Сигмен ЕООД от страна на ищеца  от третия ответник по делото и също факта , че по делото няма доказателства същото задължение да е било изплатено на дружеството на ищеца от ответниците или от друго лице , то съдът намира, че ответниците на основание чл. 12.2 от предварителния договор се явяват задължени да заплатят на ищеца процесните суми – главница и лихви платени по- рано от ищеца вместо тях за което следва дабъдат осъдени солидарно. 

По отношение на разноските:

На основание чл. 78 ал.1 от ГПК ответника следва да заплати на ищеца сумата от 1160, 54  лв. – разноски по делото за адвокатско възнаграждение, съгласно представения договор за правна защита и съдействие и държавната такса , която е внесена и депозит за вещо лице и съобразно уважените изцяло искове .

Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

                                  

Р     Е     Ш     И:

                   

ОСЪЖДА М.К.К. с ЕГН  ********** *** , К.К.К. с ЕГН ********** *** и Р.Б.К. с ЕГН ********** ***  да заплатят на К.Б.Б. с ЕГН  ********** *** , същият със съдебен адрес за връчване на съдебни книжа – гр. Бургас ул. Гурко № 9  ет.1 – чрез адв. И.Ч. *** при условията на солидарност  сумата от 3256, 79 лв.  главница на основание чл. 12.2  от предварителния  договор сключен на дата 12.04.2018 г.  между тях за продажба на дружествените дялове на Агро Флеш ООД , която сума е равна  по размер на паричното задължение  на Агро Флеш гр. Карнобат   към НАП към датата на вписването на К.Б.Б.  като едноличен  собственик на капитала на това дружество – 04.05.2018 г., както и обезщетение за забава в размер на мораторната лихва върху горепосочената главница дължима се за периода от 04.05.2018 г. до датата на предявяването на иска в Районен съд Карнобат – 23.10.2018 г. в размер на сумата от 154, 32 лв. , ведно със законната лихва върху същата сума – главницата , начиная от датата на предявяването на иска в Районен съд Карнобат – 24.10.2018 г.  до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА  М.К.К. с ЕГН  ********** *** , К.К.К. с ЕГН ********** *** и Р.Б.К. с ЕГН ********** ***  да заплатят  на К.Б.Б. с ЕГН  ********** *** , същият със съдебен адрес за връчване на съдебни книжа – гр. Бургас ул. Гурко № 9  ет.1 – чрез адв. И.Ч. ***   сумата от 1160, 54   лв. представляваща направените съдебни разноски по настоящото гр.д. № 1152 / 2018 г. по описа на КРС на основание чл. 78 ал.1 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред БОС в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните по делото.

 

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: