РЕШЕНИЕ

 

№ 123 / 19.6.2019г.                     град Карнобат,

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                        І граждански състав

На двадесет и първи май, две хиляди и деветнадесета  година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева

 

Секретар: Веска Христова

като разгледа докладваното от съдия Т.Станчева

гражданско  дело номер 1109 по описа за  2018 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

……………………………………………………………………………………………..

 

          Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 127, ал. 2 от СК упражняването на родителските права спрямо малолетните деца К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН **********, на бащата К.И.К., ЕГН **********,***.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на децата К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН **********, на адреса на бащата К.И.К., ЕГН **********,***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между майката М.Х.П., ЕГН **********,*** и малолетните деца К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН **********, както следва:

Всяка първа и трета седмица на месеца от 18,00 часа в петък до 18,00 часа в неделя с преспиване, като майката взема и връща децата на адреса по местоживеенето им *****.

През коледната ваканация –всяка четна календарна година от 24 декември до 1 януари, като взема децата децата К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН ********** в 10 часа на 24 декември и ги връща в 18.00 часа на 1 януари на адреса по местоживеенето им *****.

За Великден - всяка нечетна календарна година, в 10.00 часа на Велики петък до 18.00 ч. на Велики поденелник, с преспиване, като взема и връща децата на адреса по местоживеенето им *****.

Един месец през лятото всяка година, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, като взема и връща децата К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН ********** на адреса по местоживеенето им ***. За периода в който ще полза платения си годишен отпуск бащата уведомява майката писмено в срок до края на м.март на текущата година. В случай, че бащата К.И.К. не уведоми майката М.Х.П. до края на м.март на текущата година, за периода, в който ще ползва платения си годишен отпуск и родителите не постигнат съгласие, майката ще взема децата през месец август от първо до последно число на месеца от 10.00 часа на 1-ви август и ще ги връща в 18.00 часа на 31-во число на м.август на адреса по местоживеенето им - *****.

ОСЪЖДА на основание чл. 143 от СК М.Х.П., ЕГН **********,*** да заплаща на малолетните си деца К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН **********, чрез техния баща и законен представител К.И.К., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на по 140 лв. за всяко дете, платима до 20-то число на текущия месец, считано от влизане в сила на решението, до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА М.Х.П., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на К.И.К., ЕГН **********,***  направените разноски по делото в размер на 680 лева.

ОСЪЖДА М.Х.П., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 403,20 лв.,  по сметка на Карнобатския  районен съд, съобразно определения размер на издръжката.

 

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: