Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 67 / 19.6.2019г.              град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                  І наказателен състав

На двадесет и първи май,                           две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                       2.

Секретар: ВЕСКА ХРИСТОВА

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНД № 93  по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН, образувано по жалба на община Карнобат, ЕИК-000057026, гр.Карнобат, бул. България № 12, представлявана от Г.Д.-Кмет срещу наказателно постановление № 31/11.03.2019 година на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, с което за нарушение на 200, ал. 1, т.31 от Закона за водите и на основание чл.155, ал.1, т.22 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован,  не се явява. Не се явява упълномощения му представител.

Ответната страна по жалбата, редовно призована не изпраща представител, представя писмено становище.

Жалбата е подадена от надлежна страна, в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН и е процесуално допустима.

Карнобатският районен съд, след като анализира събраните по делото доказателства и съобрази закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 16.04.2018 г. е извършена проверка на място от служители на БДЧР на участъци от река Крушевска, река Черковска и река Русокастренска, в границите на урбанизираната територия на с. Сърнево, община Карнобат, област Бургас, във връзка със Заповед № РД- 312/02.04.2018 г. на кмета на община Карнобат, издадена на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 140, ал. 4, т. 1 от Закона за водите (ЗВ), за назначаване на междуведомствена комисия за извършване на оглед на състоянието и проверка проводимостта на речните легла в урбанизираните територии на община Карнобат.

При проверката на място от служители на БДЧР, в рамките на компетентността им по ЗВ, са проверени участъци от река Крушевска, река Черковска и река Русокастренска, в границите на урбанизираната територия на с. Сърнево, община Карнобат, област Бургас. Към датата на проверката на констатирано, че водното ниво на реките е повишено, на места водите са се разлели в прилежащите им територии в следствие на снеговалежа и падналите обилни дъждове през предходния месец.

Констатирано е при проверката, отичането на водата в проверяваните участъци е нормално, но е необходимо да се извърши почистване па леглата на реките от храстовидна растителност.

Дадени са предписания на кмета на община Карнобат, в качеството му на орган на изпълнителната власт в общината в срок до 31.05.2018г. да осигури проводимост на обследваните участъци от река Крушевска, река Черковска и река Русокастренска, преминаващи през регулацията на с. Сърнево, като извърши почистване на речните им корита от храстовидна растителност.

Срокът за изпълнение на предписания е удължаван два пъти, като е с писмо изх.№ 08-0097/А3 от 31.07.2018г. е даден краен срок на кмета на община Карнобат до 30.08.2018г. да изпълни дадените указания.

С писмо вх. № 08-00-97/31.05.2018 г., кметът па община Карнобат е уведомил Директора на БДЧР за невъзможността за изпълнение на гореописаното предписание, обективирано в КП № 166Б/16.04.2018 г. в указания срок, поради пълноводието на реките, преминаващи през населените места, с уточнението, че почистването ще бъде извършено след понижаване нивото на реките и след осигуряване на необходимия финансов ресурс.

В отговор, с писмо изх. № 08-00-97(А1)/06.06.2018 г., Директорът на БДЧР е указал на кмета на община Карнобат, че изпълнението на направеното от БДЧР предписание е с изключителна важност, тъй като посочените участъци са критични и при преминавана на високи води съществува риск от наводняване на жилищни сгради. Поради наличието па обективни причини за неизпълнението му - липса на финансиране, Директорът на БДЧР е определил нов срок - 04.07.2018 г., за осигуряване на проводимост на река Крушевска, река Черковска и река Русокастренска, в границите на урбанизираната територия на с. Сърнево, община Карнобат, област Бургас, като за започване и приключване на предприетите действия писмено да се уведоми БДЧР.

С писмо вх. № 08-00-97(А2)/16.07.2018 г., кметът на община Карнобат повторно е уведомил Директора на БДЧР за невъзможността за изпълнение на гореописаното предписание, обективирано в КП № 166Б/16.04.2018 г. в срока, посочен в писмо изх. № 08- 00-97(А1)/06.06.2018 г. на Директора на БДЧР, поради многото валежи и пълноводието на реките, преминаващи през населените места, с уточнението, че почистването ще бъде извършено след понижаване нивото на реките и след осигуряване на необходимия финансов ресурс.

В отговор, с писмо изх. № 08-00-97(АЗ)/31.07.2018 г., Директорът на БДЧР е указал на кмета на община Карнобат, че изпълнението на направеното от БДЧР предписание с изключителна важност, тъй като посочените участъци са критични и при преминавана на високи води съществува риск от наводняване на жилищни сгради. Поради наличието на обективни причини за неизпълнението му - липса на финансиране, Директорът на БДЧР е определил нов последен срок - 30.08.2018 г., за осигуряване на проводимост на река Крушевска, река Черковска и река Русокастренска, в границите на урбанизираната територия на с. Сърнево, община Карнобат, област Бургас, като за започване и приключване на предприетите действия писмено да се уведоми БДЧР.

На 18.09.2018 г., е извършен оглед и контролна проверка на място и по документи от длъжностни лица при БДЧР на посочените по-горе участъци на река Крушевска, река Черковска и река Русокастренска, преминаващи през регулацията на с. Сърнево, община Карнобат, област Бургас.

При извършената проверка на място е констатирано, че не е изпълнено предписанието на БДЧР до кмета на община Карнобат, за осигуряване на проводимост на обследваните участъци от река Крушевска, река Черковска и река Русокастренска, в границите на урбанизираната територия на с. Сърнево, община Карнобат, област Бургас, дадено в Констативен протокол с № 166Б/16.04.2018 г., съставен но образец на БДЧР, с краен срок на изпълнение, удължен с писма изх. № 08-00-97(А1)/06.06.2018 г. и изх. № 08-00- 97(АЗ)/31.07.2018 г., до 30.08.2018 г,, и отговорник: Кмета на община Карнобат.

              За констатираното нарушение е съставен АУАН срещу Община Карнобат, а въз основан а него и наказателно постановление.

Изложената фактическа обстановка се установява от писмените доказателства по делото и свидетелските  показания на С.И.Р., които съдът цени като непротиворечиви.

При така установената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

В чл. 155, ал.1, т.22 от ЗВ е предвидено, че директорът на басейнова дирекция изпълнява държавната политика на басейново ниво, като издава предписания в рамките на компетентностите си по този закон.

Почистването на речните легла, в границите на урбанизирана територия, дейностите по поддръжката им  се организират и координират от кмета на общината, съгласно чл.140 ал.4 от ЗВ, поради което именно на кмета на община Карнобат е възложено почистването на реките.

Разпоредбата на чл.140 ал.4 т.2 от ЗВ, предвижда кметът на общината ежегодно със заповед определя участъците от реката, чиято проводимост е намалена по причини, изискващи дейностите по ал. 3 на чл.140 от ЗВ, въз основа на констативен протокол, получен чрез оглед от общинската администрация на състоянието на речните легла в границите на населените места. Нарушението е извършено чрез бездействие

Неоснователно е възражението на жалбподателя чрез неговия пълномощник, че община Карнобат не е субект на нарушението, за което е наложена санкция, тъй като съгласно чл.140, ал.4 от ЗВ предвижда задълженията на кмета на общината във връзка с осигуряване почистването на речните легла в урбанизираните територии. В чл. 139, ал.1 и чл. 2 от ЗВ задължението е вменено на собствениците на язовири. В случая собственик на проверявания обет – река Крушевска, река Черковска и река Русокастренска в границите на урбанизираната територия на с.Сърнево е община Карнобат, поради което правилно именно на нея е наложена имуществена санкция. Кметът на община Карнобат е посочен в предписанието като отговорник, тъй като е физическото лице, представляващ общината, а не като адресат. Община Карнобат като юридическо лице не може да бъде отговорник за изпълнение на дадените указания, юридическото лице обаче е адресат. /Настоящият състав на съда е запознат с противоречивата практика на БАС, тъй като има решения които са в обратния смисъл на приетите правни изводи, но споделя становището изразено в Решение № 2122 от 28.10.2016 г. на АдмС - Варна по к. а. н. д. № 2382/2016 г. и Решение № 707 от 13.04.2018 г. на АдмС - Бургас по к. а. н. д. № 681/2018 г./

Мотивиран от горното и на основание чл. 63 от ЗАНН, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 31/11.03.2019 година на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, с което на Община Карнобат, ЕИК-000057026, гр.Карнобат, бул. България № 12, представлявана от Г.Д.-Кмет за нарушение на 200, ал. 1, т.31 от Закона за водите и на основание чл.155, ал.1, т.22 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

                                                              

 

 

 

СЪДИЯ: