РЕШЕНИЕ

 

№ 124 / 19.6.2019г.                     град Карнобат,

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                        І граждански състав

На двадесет и първи май, две хиляди и деветнадесета  година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева

 

Секретар: Веска Христова

като разгледа докладваното от съдия Т.Станчева

гражданско  дело номер 23 по описа за  2019 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ ИСКА на бащата Р.А.С. с ЕГН ********** за предоставяне на родителските права по отношение на малолетното дете С.Р. С. роден на ***г., ЕГН ********** на него и за осъждане на ответницата Г.А.К., ЕГН ********** да плаща издръжка на детето С.Р. С., чрез неговия баща и законен представител Р.А.С.  в размер на 200 лева месечно до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА майката Г.А.К., ЕГН ********** да плати на малолетното дете С.Р. С. роден на ***г., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Р.А.С. с ЕГН ********** сумата от 1392,42 лева, дължима издръжка за минал период от 06.05.2018г. до 12.03.2019г., като отхвърля претенцията до предявения размер от 150 лева месечно за периода от 06.05.2018г. до датата на подаване на исковата молба 15.01.2019г.

ОСЪЖДА Г.А.К., ЕГН ********** да плати по сметка на Карнобатския  районен съд държавна такса по иска за издръжка за минал период в размер на 55,70 лева.

ОСЪЖДА Г.А.К., ЕГН ********** да плати Р.А.С.  с ЕГН ********** направените разноски по делото размер на 190 лева.

ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 127, ал. 2 от СК упражняването на родителските права спрямо малолетното дете С.Р. С. роден на ***г., ЕГН ********** на майката Г.А.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на малолетното дете С.Р. С., ЕГН ********** на адреса на майката Г.А.К., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата Р.А.С., ЕГН ********** и малолетното дете С.Р. С. роден на ***г., ЕГН **********, както следва:

Всяка първа и трета седмица на месеца от 18,00 часа в петък до 18,00 часа в неделя с преспиване при бащата, който да взема и връша детето от адреса по местоживеене на майката.

Един месец през лятото всяка календарна година, който не съвпада с платения отпуск на майката, като взема и връща детето С.Р. С. от адреса по местоживеенето на майката.

ОСЪЖДА на основание чл. 143 от СК бащата Р.А.С.  с ЕГН ********** да заплаща на малолетното си дете С.Р. С. ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка Г.А.К., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140 лв., считано от влизане в сила на решението, платима до 20-то число на текущия месец, до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане.

 

ОСЪЖДА Ради А.С.  с ЕГН ********** да плати по сметка на Карнобатския  районен съд държавна такса по иска за издръжка в размер на 206,20 лева.

ОСЪЖДА Ради А.С.  с ЕГН ********** да плати на Г.А.К., ЕГН ********** разноски по делото в размер на 700 лева.

 

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: