Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.6.2019г. до 19.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1109/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.И.К. М.Х.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 127, ал. 2 от СК упражняването на родителските права спрямо малолетните деца К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН **********, на бащата К.И.К., ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на децата К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН **********, на адреса на бащата К.И.К., ЕГН **********,***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между майката М.Х.П., ЕГН **********,*** и малолетните деца К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН **********, както следва: Всяка първа и трета седмица на месеца от 18,00 часа в петък до 18,00 часа в неделя с преспиване, като майката взема и връща децата на адреса по местоживеенето им *****. През коледната ваканация –всяка четна календарна година от 24 декември до 1 януари, като взема децата децата К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН ********** в 10 часа на 24 декември и ги връща в 18.00 часа на 1 януари на адреса по местоживеенето им *****. За Великден - всяка нечетна календарна година, в 10.00 часа на Велики петък до 18.00 ч. на Велики поденелник, с преспиване, като взема и връща децата на адреса по местоживеенето им *****. Един месец през лятото всяка година, който не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, като взема и връща децата К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН ********** на адреса по местоживеенето им гр. Варна, ул. „Хан Тервел“ № 19, ет. 5. За периода в който ще полза платения си годишен отпуск бащата уведомява майката писмено в срок до края на м.март на текущата година. В случай, че бащата К.И.К. не уведоми майката М.Х.П. до края на м.март на текущата година, за периода, в който ще ползва платения си годишен отпуск и родителите не постигнат съгласие, майката ще взема децата през месец август от първо до последно число на месеца от 10.00 часа на 1-ви август и ще ги връща в 18.00 часа на 31-во число на м.август на адреса по местоживеенето им - *****. ОСЪЖДА на основание чл. 143 от СК М.Х.П., ЕГН **********,*** да заплаща на малолетните си деца К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН **********, чрез техния баща и законен представител К.И.К., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на по 140 лв. за всяко дете, платима до 20-то число на текущия месец, считано от влизане в сила на решението, до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА М.Х.П., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на К.И.К., ЕГН **********,*** направените разноски по делото в размер на 680 лева. ОСЪЖДА М.Х.П., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 403,20 лв., по сметка на Карнобатския районен съд, съобразно определения размер на издръжката.
2 Гражданско дело No 1152/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Б.Б. М.К.К.,
К.К.К.,
Р.Б.К.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 19.6.2019г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА М.К.К. с ЕГН ********** *** , К.К.К. с ЕГН ********** *** и Р.Б.К. с ЕГН ********** *** да заплатят на К.Б.Б. с ЕГН ********** *** , същият със съдебен адрес за връчване на съдебни книжа – гр. Бургас ул. Гурко № 9 ет.1 – чрез адв. И.Ч. *** при условията на солидарност сумата от 3256, 79 лв. главница на основание чл. 12.2 от предварителния договор сключен на дата 12.04.2018 г. между тях за продажба на дружествените дялове на Агро Флеш ООД , която сума е равна по размер на паричното задължение на Агро Флеш гр. Карнобат към НАП към датата на вписването на К.Б.Б. като едноличен собственик на капитала на това дружество – 04.05.2018 г., както и обезщетение за забава в размер на мораторната лихва върху горепосочената главница дължима се за периода от 04.05.2018 г. до датата на предявяването на иска в Районен съд Карнобат – 23.10.2018 г. в размер на сумата от 154, 32 лв. , ведно със законната лихва върху същата сума – главницата , начиная от датата на предявяването на иска в Районен съд Карнобат – 24.10.2018 г. до окончателното й изплащане.
В законна сила на 12.7.2019г.
3 Гражданско дело No 23/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.А.С. Г.А.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКА на бащата Р.А.С. с ЕГН ********** за предоставяне на родителските права по отношение на малолетното дете С.Р. С. роден на ***г., ЕГН ********** на него и за осъждане на ответницата Г.А.К., ЕГН ********** да плаща издръжка на детето С.Р. С., чрез неговия баща и законен представител Р.А.С. в размер на 200 лева месечно до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА майката Г.А.К., ЕГН ********** да плати на малолетното дете С.Р. С. роден на ***г., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Р.А.С. с ЕГН ********** сумата от 1392,42 лева, дължима издръжка за минал период от 06.05.2018г. до 12.03.2019г., като отхвърля претенцията до предявения размер от 150 лева месечно за периода от 06.05.2018г. до датата на подаване на исковата молба 15.01.2019г. ОСЪЖДА Г.А.К., ЕГН ********** да плати по сметка на Карнобатския районен съд държавна такса по иска за издръжка за минал период в размер на 55,70 лева. ОСЪЖДА Г.А.К., ЕГН ********** да плати Р.А.С. с ЕГН ********** направените разноски по делото размер на 190 лева. ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 127, ал. 2 от СК упражняването на родителските права спрямо малолетното дете С.Р. С. роден на ***г., ЕГН ********** на майката Г.А.К., ЕГН **********, с постоянен адрес: ***. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на малолетното дете С.Р. С., ЕГН ********** на адреса на майката Г.А.К., ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата Р.А.С., ЕГН ********** и малолетното дете С.Р. С. роден на ***г., ЕГН **********, както следва: Всяка първа и трета седмица на месеца от 18,00 часа в петък до 18,00 часа в неделя с преспиване при бащата, който да взема и връша детето от адреса по местоживеене на майката. Един месец през лятото всяка календарна година, който не съвпада с платения отпуск на майката, като взема и връща детето С.Р. С. от адреса по местоживеенето на майката. ОСЪЖДА на основание чл. 143 от СК бащата Р.А.С. с ЕГН ********** да заплаща на малолетното си дете С.Р. С. ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка Г.А.К., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140 лв., считано от влизане в сила на решението, платима до 20-то число на текущия месец, до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Р.А.С. с ЕГН ********** да плати по сметка на Карнобатския районен съд държавна такса по иска за издръжка в размер на 206,20 лева. ОСЪЖДА Р.А.С. с ЕГН ********** да плати на Г.А.К., ЕГН ********** разноски по делото в размер на 700 лева.
В законна сила на 18.7.2019г.
4 АНД No 93/2019 Други административни от наказателен характер дела ОБЩИНА КАРНОБАТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.6.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 31/11.03.2019 година на Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, с което на Община Карнобат, ЕИК-000057026, гр.Карнобат, бул. България № 12, представлявана от Г.Д.-Кмет за нарушение на 200, ал. 1, т.31 от Закона за водите и на основание чл.155, ал.1, т.22 от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.