Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.6.2019г. до 18.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 717/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ЕТ П.- Г.М. СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ ХАН КРУМ -СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 18.6.2019г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ от ЕТ Полиграф - Г.М. с ЕИК 838177525 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол ул. Преслав № 57 ап. 18 , същият със съдебен адрес *** кантора 12 чрез адв. П.П. срещу Сдружение с нестопанска цел Сдружение на ловците и риболовците Хан Крум – Сунгурларе с ЕИК 102609481 със седалище и адрес на управление гр. Сунгурларе , ул. Г.Д. № 22 иск по чл. 79 ал.1 от Закона за лова и опазване на дивеча във връзка с чл. 86 ал.1 от ЗЗД с който иск ЕТ Полиграф – Г.М. моли съда да постанови решение с което да осъди горепосочения ответник СНЦ Сдружение на ловците и риболовците Хан Крум – Сунгурларе гр. Сунгурларе да му заплати общата сума от 2606 лв. представляваща причинени му имуществени вреди вследствие на пропуснати ползи от нереализиран приход от продажбата на унищожена продукция от царевица през 2017 година в местностите Екизлярите масив № 042 и Марийкина нива масив № 068 , находящи се в землището на село Бероново , Община Сунгурларе , ведно със законната лихва върху горепосочената главница , начиная от датата на предявяването на настоящия иск в Районен съд Карнобат 20.06.2018 година до окончателното й изплащане, КАТО ИЗЦЯЛО НЕОСНОВАТЕЛЕН.
2 ЧНД No 161/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Х.Ж.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 18.6.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 24 ал.1 т. 6 от НПК прекратява производството по настоящото ЧНД № 161/2019 г. по описа на РС-Карнобат, като недопустимо.
В законна сила на 3.7.2019г.