Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.6.2019г. до 13.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 993/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Р.Р.С.,
А.А.К.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.6.2019г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, по отношение на ответниците Р.Р.С., ЕГН ********** и А.А.К., ЕГН **********, двамата с адрес ***, че дължат на "ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 49, бл. 53Е, вх.В, чрез пълномощник юрисконсулт Р.И.И., сумата от 2861,96 лева - главница дължима по договор за потребителски кредит № 5013788454 от 16.04.2015 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда 10.05.2018г. до окончателното плащане, за което срещу Р.Р.С., ЕГН ********** и А.А.К., ЕГН **********, е издадена заповед за изпълнение № 321/15.5.2018г. по ч.гр.дело № 491/2018г. на КбРС, като ОТХВЪРЛЯ иска в ЧАСТТА за сумата над уважения до претендирания размер от 5837,93 лева. ОСЪЖДА Р.Р.С., ЕГН ********** и А.А.К., ЕГН ********** двамата с адрес *** да заплатят на "ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 49, бл. 53Е, вх.В, чрез пълномощник юрисконсулт Р.И.И. сумата от 78,10 лв., представляваща съдебно-деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА Р.Р.С., ЕГН ********** и А.А.К., ЕГН ********** двамата с адрес *** да заплатят на "ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 49, бл. 53Е, вх.В, чрез пълномощник юрисконсулт Р.И.И. сумата от 454,15 лв., представляваща съдебно-деловодни разноски в исковото производство. На адв. Г.И. –особен представител на ответниците да се изплати сумата 621,90 лева възнаграждение от внесения депозит по набирателната сметка на съда. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 АНД No 140/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Й.А.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.6.2019г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Й.А.М. – роден на *** ***, български гражданин, неженен, основно образование, работи в „РЗ Консулт-Агро“ ЕООД Лозарево – товарач, постоянен адрес:***, неосъждан, ЕГН-********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 07.05.2019 година в гр.Сунгурларе, ул. Родопи управлявал МПС – лек автомобил марка „Ауди“ модел 4 с № на рама WAUZZZ8E86D062005 без поставени регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДП - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
Й.А.М.
Мотиви от 12.6.2019г.
В законна сила на 9.7.2019г.
3 АНД No 140/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Й.А.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 12.6.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Й.А.М., мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, по БП № 66/2019 г. на РУ-Сунгурларе, пр. пр.306/2019 г. на КРП. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес за обв. Й.А.М., а за РП-Карнобат от уведомяването.
В законна сила на 22.6.2019г.