Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.6.2019г. до 12.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1468/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ " НАРКООП " -КАРНОБАТ ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 12.6.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Карнобат с адрес град Карнобат , обл. Бургаска бул. България № 12 с ЕИК 00057026 представлявана от Кмета на Общината Г.И.Д. *** не е собственик на следният недвижим имот , находящ се в село Глумче , Община Карнобат , обл. Бургаска , а именно: масивна търговска сграда – пивница със застроена площ от 77 кв.м. , състояща се от търговска зала и склад ,заедно с прилежаща площ от 192 кв.м. включващ – 77 кв.м. застроена площ на търговската сграда и 115 кв.м. прилежащ терен около сградата които са посочени съответно в зелен и червен цвят в схема изготвена от вещото лице към заключението му по назначената съдебно- техническа експертиза по делото , която следва да бъде неразделна част от постановеното съдебно решение, представляващ част от терена в който е построена същата търговска сграда , образуващ УПИ № І от квартал 4 по действащия ЗРП на село Глумче , целия с площ от 720 кв.м. , при граници : изток – УПИ № IX , запад – улица , север – УПИ № XIII – 16 и юг - улица, тъй като същият имот се явява собственост на Потребителна кооперация Наркооп със седалище и адрес на управление град Карнобат, обл. Бургаска ул. Кооперативна № 6 с ЕИК 000034287 със законен представител С.Т.К. – Председател , същата със съдебен адресат адв. С.Х. Гонкова – Трайкова с адрес на кантора в гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. С . Кофарджиев № 2 , съгласно чл. 2 ал.3 от ЗОС / отм. / .
В законна сила на 3.7.2019г.
2 НОХД No 125/2019 Унищожаване и повреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
С.А.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 12.6.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на С.А.М., мярка за неотклонение “Подписка” по досъдебно производство № 25/2019 година по описа на РУ-гр.Сунгурларе при ОД на МВР-гр.Бургас- преписка вх. № 163/2019 г. по описа на Районна прокуратура-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от ДНЕС. Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14.05 ч.
С.А.М.
3 ЧНД No 150/2019 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
М.И.И.,
Х.Ж.С.
  Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 12.6.2019г.
Определя, на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК на Х.А.С., ЕГН **********, постоянен адрес: ***,в момента в Затвора-гр.Бургас, едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 40/2019 г., НОХД № 62/2019 г. и НОХД № 152/2019 г. и трите по описа на Районен съд Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на ДВЕ ГОДИНИ. На основание чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС определя на Х.А.С. първоначален „СТРОГ” режим на изтърпяване на наложеното наказание две години лишаване от свобода. УВЕЛИЧАВА, на основание чл. 24 от НК, така определеното общо наказание от две години лишаване от свобода с четири месеца и определя осъденият Х.А.С. да изтърпи наказание в размер на ДВЕ ГДИНИ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. Определя, на основание чл.57, ал.1, т.2, б. „б“ от ЗИНЗС, така наложеното общо най-тежко и увеличено наказание две години и четири месеца лишаване от свобода да бъде изтърпяно от осъдения Х.А.С. при първоначален "СТРОГ" режим в затвор. ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал. 2 от НК, от определеното общо и увеличено най-тежко наказание две години и четири месеца лишаване от свобода, изтърпяната част по НОХД № 40/2019 г. на КбРС, с начало 14.12.2018 година. Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес. След влизане в сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат и Бюро “Съдимост” при РС Карнобат.
В законна сила на 28.6.2019г.