Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.6.2019г. до 11.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1006/2018 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 К.В.В. Р.Д.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.6.2019г.
ОСЪЖДА Р.Д.Д. ЕГН **********, с адрес: *** да плати на К.В.В., с постоянен адрес ***, ЕГН ********** СУМАТА от 66,80 лева, включваща: 1 бр, сирена за сигнализация на гълъбарник - 10,00 лв., 1 бр. ограда с обща дължина 2 м. и височина 2,50м., състояща се в долната си половина от дъски, а в горната половина от оградна мрежа - 18,00 лв., 1бр. вратичка на гълъбарник с размери: широчина 80 см. и височина 180 см., изградена от четири дървени греди с мрежа по средата - 8,00 лв., мрежа за гълъбарник с дължина 2,00 м. и височина 2,00 м - 4,80 лв., 1 бр. устройство за автоматично затваряне на гълъбарник -26,00лева, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди от непозволено увреждане- унищожване на посочените вещи, осъществено на 02.04.2015г., като отхвърля отхвърля иска над уважения размер до претендирания от 790 лева. ОСЪЖДА Р.Д.Д. ЕГН **********, с адрес: *** да плати на К.В.В., с постоянен адрес ***, ЕГН ********** законната лихва за забава върху главницата от 66,80 лв., за периода от датата на подаване на исковата молба – 07.09.2018г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за лихви за забава в останалата му част, а именно за периода от 02.04.2015г. до 20.08.2018 г. ОСЪЖДА Р.Д.Д. ЕГН **********, с адрес: *** да плати на К.В.В., с постоянен адрес ***, ЕГН ********** СУМАТА от 540 лева - обезщетение за неимуществени вреди от непозволено увреждане, осъществено на 02.04.2015г., изразявящо в преживени мъка, болка и страдания по изгубените четири гълъба, стрес и притеснение от унищожаване на имуществото ?, като отхвърля иска над уважения до претендирания размер от 2000 лв. ОСЪЖДА Р.Д.Д. ЕГН **********, с адрес: *** да плати на К.В.В., с постоянен адрес ***, ЕГН ********** законната лихва за забава върху главницата от 540 лв., за периода от датата на подаване на исковата молба – 07.09.2018г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за лихви за забава в останалата му част, а именно за периода от 02.04.2015г. до 20.08.2018 г. ОСЪЖДА Р.Д.Д. ЕГН **********, с адрес: *** да плати на К.В.В., с постоянен адрес ***, ЕГН ********** разноските по делото в размер на 142,42 лева. ОСЪЖДА К.В.В., с постоянен адрес ***, ЕГН ********** да плати на Р.Д.Д. ЕГН **********, с адрес: *** разноските по делото в размер на 419,05 лева.