Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 118 / 10.6.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На тридесети  май   две хиляди и деветнадесета година……………

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                                 Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                     2..........................................

 

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА........................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер.......1441........по описа за............2019...............година

 

          Производството по настоящото дело е образувано по повод подадена искова молба за извършване на съдебна делба на съсобствен  недвижим имот и намира своето правно основание в чл.341 и сл. от ГПК.

          В исковата молба ищецът П.В.М.  е  предявил иск за съдебна делба на  вещи –недвижими имоти представляващи  5 броя земеделски земи    находящи се в землището на село Подвис , Община Сунгурларе , обл. Бургаска  , точно посочени от него  и индивидуализирани по съответния начин  в исковата молба  по реда на чл. 341 и сл. от ГПК против Г.Б.С..Същия ищец твърди, , че с ответника притежават в съсобственост  същите недвижими имоти , който   не могат да си ги поделят доброволно и  молят  съда да извърши съдебна делба на същите посочени   съсобствени недвижими имоти -  при съответните равни идеални части от правото на собственост върху същите  за всеки един от съделителите  ,  които същия   ищец е  посочил в исковата си молба.

          В съдебно заседание ищецът   П.М.  редовно призован се явява лично , като  искът се поддържа от него   чрез процесуалният му  представител адв.Г. – Трайкова    и се иска неговото уважаване изцяло, така както е предявен.

          Ответникът  редовно призован в преклузивния срок по чл. 131 ал.1 от ГПК е взел становище по така предявения иск за съдебна делба на  точно посочените в исковата молба недвижими имоти в който заявява , че също иска делба на процесните земеделски земи , като в случая  иска съдът да допусне същите до съдебна делба  и е направил предложение до ищцовата страна за тяхното  закупуване  респ. закупуване на притежаваната от ищеца 1 / 2 ид. част от правото на собственост спрямо същите земеделски земи . В съдебно заседание същият ответник   редовно призован не  се явява лично , но се явява  неговия процесуален представител който поддържа така подаденото становище по повод на предявения иск за делба   становище и моли съдът да допусне до съдебна делба делбените имоти.

          След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:    Видно от приложените писмени доказателства –  влязлото в законна сила съдебно решение № 2070 от 20.12.2016 г.  на Районен съд Бургас  по гр.д. № 7102 / 2016 г. по описа на същия съд , нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № 59 том XXIV рег. № 16304 дело № 3267 / 2008  г. по описа на нотариус Т. Великов , Нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот  № 61 том 4 рег. № 2289 дело № 387 / 2009 г. по описа  на Нотариус  Мариана Стоева  , нотариален акт за продажба на недвижим имот № 102 том VI рег. № 2962  дело № 558 / 2012 година  по описа на нотариус Т. Великов , нотариален акт за продажба на недвижим имот № 103 том VI  рег. № 2963 дело № 559 / 2012 г. по описа на нотариус Т. Великов , нотариален акт за продажба на недвижим имот № 113 том V  рег. № 2356 дело № 408 / 2012 г. по описа на  нотариус Т. Великов , нотариален акт за дарение на недвижим имот № 182  том III рег. № 3364 дело № 391 / 2017 г. по описа на нотариус Нели Стоянова , нотариален акт за замяна на недвижим имот  № 174 том III рег. № 4175 дело № 437 / 2018 г. по описа на нотариус Нели Стоянова и приложени скици  които като неоспорени от страните по делото , съдът  е приел като абсолютни доказателство по делото , е че ищцата по делото  П.М. и лицето  Красимир Георгиев Дянков  са придобили по време на брака им в съсобственост при режим на СИО  правото на собственост върху следните  недвижими имоти представляващи земеделски земи находящи се в землището на село Подвис, Община Сунгурларе , а именно : 1. Поземлен имот с идентификатор  56959.120.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село Подвис, одобрени със Заповед  № РД- 18-1956 / 11.12.2018 г.  на Изпълнителния директор на АГКК , с адрес село Подвис местност Купена сърт с площ от 5500 кв.м.,трайно предназначение на територията  - земеделска , начин на трайно ползване – нива, с номер по предходен план  - 120067,  2. Поземлен имот с идентификатор  56959.120.68  по кадастралната карта  и кадастралните регистри  на село Подвис , одобрени със Заповед  № РД- 18-1956 / 11.12.2018 г.  на Изпълнителния директор на АГКК , с адрес село Подвис   местност Купена сърт  с площ от 550 кв.м. , трайно предназначение на територията  - земеделска  и начин на трайно ползване  - нива , с номер по предходен план – 120068 , 3. поземлен имот с идентификатор 56959 . 120.69  по кадастралната карта  и кадастралните регистри на село Подвис  , с адрес- село Подвис , местност Купена сърт , с площ от 9879 кв.м. , трайно предназначение на територията – земеделска , начин на трайно ползване – нива , с номер по предходен план – 120069 , 4. Поземлен имот  с идентификатор  56959 .130. 6 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село Подвис,  с адрес – село Подвис,  местност Кара топрак с площ от 8614 кв.м. , трайно предназначение на територията – земеделска ,  начин на трайно ползване  - нива , с номер по предходен план – 130006 и 5. Поземлен имот с идентификатор  56959.173. 25 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село Подвис ,  с адрес- село Подвис,  местност Нейчова азма , с площ от 7737 кв.м. ,  с трайно предназначение на територията  - земеделска  и с начин на трайно ползване – нива , с номер по предходен план – 173025 . След прекратяването на брака им чрез развод  , считано от 20.12.2016 г.  съществуващата до този момент бездялова имуществена  общност върху гореописаните  недвижими имоти се е превърнала  в обикновена  дялова съсобственост  , при съответните равни части за всеки един от бившите съпрузи. Впоследствие с предпоследния  горепосочен нотариален акт  Красимир Дянков  се е разпоредил със своята   1 / 2 идеална част от правото на собственост  върху горепосочените земеделски земи  , като я е дарил  на майка си С.П.Д. , която последна с последният горепосочен нотариален акт  е прехвърлила същата идеална част спрямо процесните недвижими имоти – земеделски земи на ответника  Г.Б.С. , като по този начин между същите страни е възникнала съсобственост спрямо правото на собственост спрямо процесните земеделски земи.   

По този начин към настоящия момент страните по делото са съсобственици на същите имоти, като от тях те притежават следните идеални части от правото на собственост както следва: За П.В.М.   – 1/2 идеални части от правото на собственост и за Г.Б.С.  останалите 1 / 2 ид. части от правото на собственост спрямо същите горепосочени недвижими имоти . По този начин от същите  имоти всяка една от страните по настоящото дело притежава еднакви  идеални части от правото на собственост. Затова както бе посочено по- горе тъй като всяка от страните по настоящото дело има съответната  идеална част от правото на собственост върху същите  недвижими имоти   и тъй като помежду си страните не могат да стигнат до тяхната     доброволна подялба , то съдът намира, че следва да се допусне до извършване на исканата съдебна делба от страните по настоящото дело по отношение на описаните   горепосочени  недвижими имоти  представляващи 5 бр. ниви находящи се в землището на село Подвис    с право на всяка една от съответната идеална част от правото на собственост върху същия, които са посочени по- горе  .

Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

                                  

 

Р     Е     Ш     И:

         

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между П.В.М.   с ЕГН **********  с постоянен адрес ***  ж.к-с Славейков  бл. № 42 , вх. 8  ет. 3 ап. – десен , същата  със съдебен адресат  за връчване на съдебни книжа  и съобщения – чрез адв. С.Х. – Г. с адрес на кантора на същата  в гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. С. Кофарджиев № 2  и Г.Б.С.  с ЕГН **********  с постоянен адрес *** , същият със съдебен адрес за връчване на съдебни книжа  - гр. Бургас ул. Хан Крум № 38 ет. 1 – чрез пълномощника Р. Ста.  от АК Бургас   на съсобствените помежду им недвижими имоти , а именно : 1. Поземлен имот с идентификатор  56959.120.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село Подвис, одобрени със Заповед  № РД- 18-1956 / 11.12.2018 г.  на Изпълнителния директор на АГКК , с адрес село Подвис местност Купена сърт с площ от 5500 кв.м.,трайно предназначение на територията  - земеделска , начин на трайно ползване – нива, с номер по предходен план  - 120067,  2. Поземлен имот с идентификатор  56959.120.68  по кадастралната карта  и кадастралните регистри  на село Подвис , одобрени със Заповед  № РД- 18-1956 / 11.12.2018 г.  на Изпълнителния директор на АГКК , с адрес село Подвис   местност Купена сърт  с площ от 550 кв.м. , трайно предназначение на територията  - земеделска  и начин на трайно ползване  - нива , с номер по предходен план – 120068 , 3. поземлен имот с идентификатор 56959 . 120.69  по кадастралната карта  и кадастралните регистри на село Подвис  , с адрес- село Подвис , местност Купена сърт , с площ от 9879 кв.м. , трайно предназначение на територията – земеделска , начин на трайно ползване – нива , с номер по предходен план – 120069 , 4. Поземлен имот  с идентификатор  56959 .130. 6 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село Подвис,  с адрес – село Подвис,  местност Кара топрак с площ от 8614 кв.м. , трайно предназначение на територията – земеделска ,  начин на трайно ползване  - нива , с номер по предходен план – 130006 и 5. Поземлен имот с идентификатор  56959.173. 25 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на село Подвис ,  с адрес- село Подвис,  местност Нейчова азма , с площ от 7737 кв.м. ,  с трайно предназначение на територията  - земеделска  и с начин на трайно ползване – нива , с номер по предходен план – 173025  при следните идеални части от правото на собственост върху горепосочените недвижими имот за всяка една от страните както следва: За П.В.М.  – 1/2 идеални части от правото на собственост  и за Г.Б.С.    останалите 1/2 идеални части от правото на собственост спрямо същите недвижими земеделски  имоти.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред БОС в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните по делото.

                                                

РАЙОНЕН СЪДИЯ: