Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 256 / 10.6.2019г. , гр. Карнобат

 

          Димитър Маринов, съдия-докладчик по ЧНД № 109/2019 г. по описа на КРС, в закрито заседание на 10.06.2019 г. установих следното:

          Призводството по настоящото дело е по повод подадена молба от адв.Т.И. като пълномощник на Р.Г.Г. за реабилитация по чл. 88а НК с която се твърди, че по отношение на наложените наказания са налице основанията на чл. 88а НК , поради което същия следва да бъде реабилитиран, като  това обстоятелство следва да бъде отразено в бюлетина за съдимост на лицето.

          Видно от приложеното свидетелство за съдимост на Р.Г.Г. е видно, че същият е осъждан: 1. с присъда № 486 от 19.06.2000 г. постановена по НОХД № 683/1998 г. по описа на РС-Шумен, 2. със споразумение от 20.11.2000 г. по НОХД № 462/2000 г. по описа на РС-Провадия; 3. С присъда № 141 от 13.06.2002 г. по НОХД № 68/2002 г. по описа на РС-Карнобат; 4. С присъда № 112 от 27.10.2003 г. по НОХД № 37082002 г. по описа на РС-Елхово и 5. По споразумение от 15.06.2005 г. по НОХД № 1521/2005 г. по описа на РС-Бургас.

По отношение на първите четири присъди съдът намира, че лицето е осъдено за престъпление, което е  извършено преди да има влязла в законна сила присъда по отношение на тези  четири присъди, респ. актове на съда по горепосочените наказателни дела. Затова съдът намира, че по отношение на същите лицето се явява реабилитирано на основание чл. 86 от НК. По отношение на последната присъда, респ. споразумение по НОХД № 1521/2005 г. по описа на РС-Бургас , съдът намира, че лицето се явява реабилитирано на основание чл. 88а от НК.

          Мотивиран от гореизложеното

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

РЕАБИЛИТИРАМ Р.Г.Г. с ЕГН ********** *** същият със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения гр. Бургас, ул. Иван Богоров № 1 , ет. 1 адв. И. по: 1. с присъда № 486 от 19.06.2000 г. постановена по НОХД № 683/1998 г. по описа на РС-Шумен, 2. със споразумение от 20.11.2000 г. по НОХД № 462/2000 г. по описа на РС-Провадия; 3. С присъда № 141 от 13.06.2002 г. по НОХД № 68/2002 г. по описа на РС-Карнобат и 4. С присъда № 112 от 27.10.2003 г. по НОХД № 37082002 г. по описа на РС-Елхово, на основание чл. 86 от НК.

РЕАБИЛИТИРАМ Р.Г.Г. с ЕГН ********** *** същият със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения гр. Бургас, ул. Иван Богоров № 1 , ет. 1 адв. И. и по споразумение от 15.06.2005 г. по НОХД № 1521/2005 г. по описа на РС-Бургас, на основание чл. 88а от НК.

ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ реабилитации да се отразят в бюлетина за съдимост на лицето при Бюро съдимост при РС-Карнобат.

          ПРЕКРАТЯВАМ производството по ЧНД № 109/2019 г. по описа на РС-Карнобат.

          РАЗПОРЕЖДАНЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: