Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

№ 131 / 10.6.2019г. , гр. Карнобат

 

          Димитър Маринов, съдия-докладчик по ЧНД № 165/2019 г. по описа на КРС, в закрито заседание на 10.06.2019 г. установих следното:

          Призводството по настоящото дело е с правно основание чл. 463 и сл. от НПК, като е образувано по повод подадено искане от Областен съд гр. Швац с което се иска предприемане на небходимите действия за признаване и изпълнение на неговата присъда от органите на Република България против Х.Щ. и която е обективирана в съдебно решение на същия Областен съд гр. Швац от 15.09.2017 г. Към молбата се представя ви препис от образуваното съдебно село срещу подсъдимия Х.Щ..

          Преценявайки същината на настоящото съдебно производство съдът намира, че същото по смисъла на чл. 465 ал. 2 от НПК е подсъдно не на Районен съд Карнобат, а на Окръжен съд Бургас, което налага прекратяване на производството по настоящото дело и изпращане на делото на компетентния за това съда – Окръжен съд гр. Бургас.

          Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 42 от НПК

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

          ПРЕКРАТЯВАМ производството по ЧНД № 165/2019 г по описа на Районен съд Карнобат.

          ИЗПРАЩАМ делото по подсъдност на Окръжен съд Бургас за произнасяне  по повод подадено искане от Областен съд гр. Швац за признаване и изпълнение на съдебното решение на същия съд от 15.09.2017 г. срещу подсъдимия Х.Щ..

          РАЗПОРЕЖДАНЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: