Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.6.2019г. до 10.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1441/2018 Делба П.В.М. Г.Б.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 10.6.2019г.
Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между П.В.М. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** ж.к-с Славейков бл. № 42 , вх. 8 ет. 3 ап. – десен , същата със съдебен адресат за връчване на съдебни книжа и съобщения – чрез адв. С.Х. – Г. с адрес на кантора на същата в гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. С. Кофарджиев № 2 и Г.Б.С. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** , същият със съдебен адрес за връчване на съдебни книжа - гр. Бургас ул. Хан Крум № 38 ет. 1 – чрез пълномощника Радостин Станчев от АК Бургас на съсобствените помежду им недвижими имоти , а именно : 1. Поземлен имот с идентификатор 56959.120.67 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Подвис, одобрени със Заповед № РД- 18-1956 / 11.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК , с адрес село Подвис местност Купена сърт с площ от 5500 кв.м.,трайно предназначение на територията - земеделска , начин на трайно ползване – нива, с номер по предходен план - 120067, 2. Поземлен имот с идентификатор 56959.120.68 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Подвис , одобрени със Заповед № РД- 18-1956 / 11.12.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК , с адрес село Подвис местност Купена сърт с площ от 550 кв.м. , трайно предназначение на територията - земеделска и начин на трайно ползване - нива , с номер по предходен план – 120068 , 3. поземлен имот с идентификатор 56959 . 120.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Подвис , с адрес- село Подвис , местност Купена сърт , с площ от 9879 кв.м. , трайно предназначение на територията – земеделска , начин на трайно ползване – нива , с номер по предходен план – 120069 , 4. Поземлен имот с идентификатор 56959 .130. 6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Подвис, с адрес – село Подвис, местност Кара топрак с площ от 8614 кв.м. , трайно предназначение на територията – земеделска , начин на трайно ползване - нива , с номер по предходен план – 130006 и 5. Поземлен имот с идентификатор 56959.173. 25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Подвис , с адрес- село Подвис, местност Нейчова азма , с площ от 7737 кв.м. , с трайно предназначение на територията - земеделска и с начин на трайно ползване – нива , с номер по предходен план – 173025 при следните идеални части от правото на собственост върху горепосочените недвижими имот за всяка една от страните както следва: За П.В.М. – 1/2 идеални части от правото на собственост и за Г.Б.С. – останалите 1/2 идеални части от правото на собственост спрямо същите недвижими земеделски имоти.
2 ЧНД No 109/2019 Производство по молби за реабилитация Р.Г.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Разпореждане от 10.6.2019г.
РЕАБИЛИТИРАМ Р.Г.Г. с ЕГН ********** *** същият със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения гр. Бургас, ул. Иван Богоров № 1 , ет. 1 адв. И. по: 1. с присъда № 486 от 19.06.2000 г. постановена по НОХД № 683/1998 г. по описа на РС-Шумен, 2. със споразумение от 20.11.2000 г. по НОХД № 462/2000 г. по описа на РС-Провадия; 3. С присъда № 141 от 13.06.2002 г. по НОХД № 68/2002 г. по описа на РС-Карнобат и 4. С присъда № 112 от 27.10.2003 г. по НОХД № 37082002 г. по описа на РС-Елхово, на основание чл. 86 от НК. РЕАБИЛИТИРАМ Р.Г.Г. с ЕГН ********** *** същият със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения гр. Бургас, ул. Иван Богоров № 1 , ет. 1 адв. И. и по споразумение от 15.06.2005 г. по НОХД № 1521/2005 г. по описа на РС-Бургас, на основание чл. 88а от НК. ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ реабилитации да се отразят в бюлетина за съдимост на лицето при Бюро съдимост при РС-Карнобат.
В законна сила на 10.6.2019г.
3 ЧНД No 165/2019 Други производства по Глава 36 от НПК   ОБЛАСТЕН СЪД ГРАД ШВАЦ,
Х.Щ.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 10.6.2019г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по ЧНД № 165/2019 г по описа на Районен съд Карнобат. ИЗПРАЩАМ делото по подсъдност на Окръжен съд Бургас за произнасяне по повод подадено искане от Областен съд гр. Швац за признаване и изпълнение на съдебното решение на същия съд от 15.09.2017 г. срещу подсъдимия Х.Щ..