Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 60 / 5.6.2019г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На тридесети май   две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                                 Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                     2..........................................

 

 

Секретар ………………ДАРИНА ЕНЕВА …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н  дело номер.........102............по описа за...............2019................година

          Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от В.М.Л.  против наказателно постановление № 18-0282-000711  от 28.12.2018 година  на Началник РУ към ОДМВР Бургас  РУ  Карнобат        с което на същият  жалбоподател за извършени от него две    адм. нарушения на ЗДвП , са му наложени и съответни адм. наказания , както следва : 1. за нарушение на разпоредбата на чл. 5 ал.3 т.1  от ЗДвП на основание чл. 174 ал.1т. 1 от ЗДвП са  му наложени административни наказания – глоба в размер на 500 лв. и  лишаване от право  да управлява МПС за срок от 6 месеца  и  2. за нарушение на разпоредбата на чл. 100 ал.1 т.1   от ЗДвП  на основание чл.  183 ал.1 т.1 предл. 1 и 2  от ЗДвП  му е  наложено адм. наказания  - глоба в размер на 10 лв..

          Жалбоподателят  Л.  с настоящата си жалба оспорва горепосоченото наказателно постановление само в частта му с която за извършеното  от него адм. нарушение на чл.  5 ал.3 т.1 от ЗДвП  са му наложени съответните адм. наказания на основание чл. 174 ал.1 т.1 от ЗДвП , тъй като  е останал недоволен от същите  наложени  му административни наказания , като същият   в жалбата си оспорва, , че е извършил горепосоченото   административно нарушение за което са   му  наложени и съответните горепосочени  административни наказания с горепосоченото наказателно постановление, като същият твърди в нея , че издадения срещу него АУАН и процесното издадено въз основа на него НП са издадени при нарушение на процесуалния закон – ЗАНН и материалния закон - ЗДвП , като    се посочват същите  нарушения на  материалният и процесуалните закони , вследствие на което същото процесно наказателно постановление  се явявало незаконосъобразно и неправилно ,   като затова моли да бъде отменено  обжалваното от него наказателно постановление  в тази му част.

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован не  се явява лично , като се явява обаче  неговият процесуален представител адв. Г.  , като  този   негов процесуален представител посочва , че поддържа жалбата си  изцяло относно приписваното  му и обжалвано адм. нарушение  посочено по- горе като посочва в съдебно заседание  и основанията затова  и моли съдът да  отмени  процесното  наказателното  постановление в тази му обжалвана част .

          За административнонаказващия орган редовно призован    не се явява негов законен или процесуален представител в съдебно заседание , като   същият   не взема становище по  така подадената срещу издаденото наказателно постановление жалба.

          След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

          Частично обжалваното от жалбоподателя В.М.Л.     наказателно постановление № 18- 0282 – 000711 от 28.12.2018 година  на Началник  РУ към  ОДМВР Бургас РУ Карнобат   е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение серия Д № 967217 от 07..12.2018 година , който АУАН констатира за процесното  извършено административно нарушение от жалбоподателя на дата 07.12.2018 година които се изразява в следното , че  на горепосочената дата около 00.05  часа  в гр. Карнобат  на  ул. Васил Левски  - до дом № 39 по посока от бул. България  към бул. Девети септември  жалбоподателят  в качеството му на водач  на МПС управлявал собствения си  лек  автомобил Пежо 607   с рег. № Х 5113 КН     като извършил следното  адм. нарушение -   управлявал горепосоченото МПС   след употреба на алкохол  с концентрация  0, 51  промила  в издишания от него въздух , като пробата е установена с техническо средство  Алкотест Дрегер 7410 + с фабр. № ARSM 0094 , като пробата е показана на същия водач и му е издаден талон  за медицинско изследване , като  с това си деяние е извършил     адм. нарушение на разпоредбата на чл. 5 ал.3 т.1   от ЗДвП за което  на основание чл. 174 ал.1 т.1 от ЗДвП  са му   наложени административни наказания – глоба   в размер на 500  лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца  .   

 Жалбоподателят в жалбата си отрича  , че е извършил горепосоченото  адм. нарушение и моли съдът да отмени  наказателното постановление само в тази му обжалвана , като оспорва по този начин от една страна , че е извършил същото адм. нарушение , а от друга страна оспорва  АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление като незаконосъобразни и неправилни тъй като са били издадени в нарушение на материалния закон – в случая ЗДвП и при съществени нарушения  на административно- процесуалните правила указани в ЗАНН. .             

                    Видно от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели  И.Д. и А.Ч.   които двама свидетели се явяват единствените свидетели -  очевидци на станалото е че същите твърдят, че при извършена от тях проверка на автомобила управляван от жалбоподателя те установили  , че   жалбоподателя извършил горепосоченото процесно адм. нарушение  тъй като той е управлявал собственото си МПС след употреба на алкохол за което сам си е признал пред тях и освен това същият бил във видимо нетрезво състояние  и затова са му съставили  респ. първият свидетел му е съставил съответния АУАН въз основа на което е издадено и процесното наказателно постановление. Същите свидетелстват , че  по този начин въз основа на показанията на съответното техническо средство , което се признавало и от признанията на самия жалбоподател , както и от техния    оглед спрямо същият жалбоподател , те установили извършването от страна на жалбоподателя на процесното  адм. нарушение. . Съдът кредитира тези показания на свидетелите като достоверни тъй като същите са единствените свидетели очевидци на извършеното деяние от жалбоподателя , но и тъй като същите се подкрепят от единственото релеватно доказателство по делото , а именно представеното  по делото талон за медицинско изследване , което писмено доказателство респ. документ посочва същата  фактическа обстановка по делото .По този начин  са събрани всички  доказателства относно  субективната страна на реализираното от жалбоподателя деяние , тъй като той е имал вина за извършването му понеже е съзнавал  обществения характер на деянието  и неговите общественоопасни последици , чието  настъпване е искал или допускал , тъй като предварително е употребил алкохол .   Тука следва да се посочи , че жалбоподателят е извършил горепосоченото   адм. нарушения при форма на вината му- пряк умисъл  тъй като той не може да го извърши обективно при форма на вината му непредпазливост .

          Съгласно разпоредбата на чл. 84 от ЗАНН в настоящото производство пред съда за разглеждането на настоящата жалба срещу процесното наказателно постановление се прилагат се прилагат разпоредбите на НПК . Съгласно пък разпоредбата на чл. 6 от ЗАНН  адм. нарушение е това деяние / действие или бездействие / което нарушава установения ред на държавно управление , извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание , налагано по адм. ред. Следователно за да бъде обективно извършеното от жалбоподателя адм. нарушение , то трябва да бъде виновно , като съгласно чл. 11 от ЗАНН за вината са приложими разпоредбите на общата част на НК , като в случая деянието  на жалбоподателя следва да бъде умишлено с оглед ограничителната разпоредба на чл. 7 ал.2 от ЗАНН.Тъй като по делото се събраха само доказателства, че жалбоподателя е извършил деяниято си умишлено , то съдът намира, че спрямо него правилно адм. наказващия орган е осъществил адм. наказателното производство по смисъла на ЗАНН и правилно му е наложил и съответните адм. наказания, тъй като по делото не се събраха никакви доказателства оневиняващи жалбоподателя в извършването на процесното  деяние. Тука следва да се посочи  и обстоятелствата  и че АУАН и съставеното въз основа на него процесно обжалвано наказателно постановление са издадени въз основа на правилното преценка на материалния закон – в случая ЗДвП  и също и при правилно приложение на адм. процесуалните правила по ЗАНН , като по този начин спрямо жалбоподателя е осъществено изцяло напълно законосъобразно цялото адм. наказателно производство , при липса на сочените от жалбоподателя нарушения на същите закони. Освен това съдът намира, че напълно правилно  респ. при приложение на закона  е извършена и цялата проверка на жалбоподателя  за употреба от негова страна на  алкохол в посочената концентрация в горепосочените актове на  адм. наказващия орган като не са нужни никакви други допълнителни доказателства посочени от жалбоподателя в жалбата му , тъй като същият е имал право да даде и  кръвна проба за повторната оценка на употребения от него алкохол , за което му е бил издаден от контролните органи и посочения контролен талон за изследване , но самият жалбоподател е отказал извършването на тази кръвна проба. Ето защо съдът намира, че е налице пълна безпочвеност за посочване на твърдяните от него допълнителни фактори като количеството издишан въздух от жалбоподателя , температура , заряд на батерия на техническото средство  и други параметри с оглед установяването на точната концентрация на алкохол в кръвта му , тъй като самият жалбоподател е отказал както бе посочено по- горе предлаганата му кръвна проба и по този начин  е отразил писмено , че е съгласен с показанията на техническото средство, които са отразени в АУАН който му е бил съставен. В случая съдът намира , че не е налице и твърдяната от жалбоподателя грешка  в контролния уред за измерване  тъй като посочената такава от жалбоподателя не е установена  от една страна , от друга страна самият жалбоподател се е съгласил с показанията на техническото средство и от трета страна   самият жалбоподател е представил към адм. наказателната преписка  писмо изх. № 328вр – 43 149от 13.09.2018 г.  с което се доказва , че процесното техническо средства  анализатор на алкохол в кръвта  е преминал  съответна проверка в съответната лаборатория  и се явява напълно годно техническо средство за определената му роля   за установяване на концентрация на алкохол. Затова и съдът намира, че същото техническо средство не е допуснало никаква грешка и правилно е измерило съответната напълно доказана концентрация на алкохол в издишания въздух от жалбоподателя.  

С оглед на това съдът намира, че    напълно законосъобразно на същият  жалбоподател са  му  наложени административно наказания за същото    приписвано му за извършено от него процесно административно нарушение и поради това  наказателното постановление се явява изцяло законосъобразно в обжалваната му част и като такова следва да бъде потвърдено  изцяло в същата част. 

Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                          

 

Р       Е      Ш        И       :

         

         

          ПОТВЪРЖДАВА   ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 18-0282-000711 от 28.12.2018 на Началник  РУ към  ОДМВР Бургас РУ Карнобат което  е издадено срещу В.М.Л.  с ЕГН *********** с адрес *** , същият със съдебен адрес за призоваване и съобщения и пълномощник адв. Г.С.Г. ***  - в обжалваната му част    с което за извършено от В.Л.    адм. нарушение на разпоредбата на чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП  са му наложени и съответните  на основание чл. 174 ал.1т. 1 от ЗДвП административни наказания – глоба в размер на 500 лв. и  лишаване от право  да управлява МПС за срок от 6 месеца,  като напълно законосъобразно .

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: