Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 116 / 5.6.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и девети май   две хиляди и деветнадесета година……………

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д. МАРИНОВ

 

 

                                                 Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                     2..........................................

 

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА........................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

Гражданско дело номер.......202........по описа за............2019...............година

 

          Производството по настоящото дело е образувано по повод подадена искова молба за извършване на съдебна делба на съсобствен  недвижим имот и намира своето правно основание в чл.341 и сл. от ГПК.

          В исковата молба ищецът Н.В.Т. е  предявил иск за съдебна делба на  вещи –недвижим имот представляващ жилищен такъв   находящ се в гр.  Карнобат, обл. Бургаска  , точно посочен от него  и индивидуализиран по съответния начин  в исковата молба  по реда на чл. 341 и сл. от ГПК против Д.А.К.  .Същия ищец твърди, , че с ответника притежават в съсобственост  недвижим жилищен имот , който   не могат да си го поделят доброволно и  мол съда да извърши съдебна делба на същия  съсобствен недвижим имот-  при съответните идеални части от правото на собственост върху същия за всеки един от съделителите  ,  който същия   ищец е  посочил в исковата си молба.

          В съдебно заседание ищецът    редовно призован се явява , но искът се поддържа от него   чрез процесуалният му  представител адв.Гонкова – Трайкова    и се иска неговото уважаване изцяло, така както е предявен.

          Ответникът  редовно призован в преклузивния срок по чл. 131 ал.1 от ГПК не е взел становище по така предявения иск за съдебна делба на  точно посочения в исковата молба недвижим имот . В съдебно заседание същият ответник   редовно призован не  се явява лично и не се явява и негов процесуален представител  , като по този начин той не взема  становище по така предявеният иск за извършване на съдебна делба .

          След поотделната и съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:    Видно от приложените писмени доказателства – нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот №72 том III дело № 1343 / 1975 г. по описа на Районен съд Карнобат, нотариален акт за прехвърляне на правото на собственост върху недвижим имот  срещу задължение за издръжка и гледане № 158 том II дело № 884 / 1992 г.  по описа на Районен съд Карнобат , Нотариален акт за продажба на недвижим имот  № 72 том VI рег. № 3469 дело № 618 на Нотариус  Таньо Великов с  peг. № 323;влязло в законна сила съдебно решение № 6 от 10.1.2019 г. на Районен съд Карнобат постановено по гр.д. № 85 / 2018 г.  по описа на Районен съд ,удостоверение за сключен граждански брак издадено от Община Карнобат,  удостоверение издадено от Районен съд Карнобат  по гр.д. № 675 / 2014 г. по описа на Районен съд Карнобат , удостоверение за наследници на  Неделя Вичева Карамфилова  изх. № 1200 издадено на дата  15.12.2015 г.  от Община Карнобат,  и скица  които като неоспорени от страните по делото , съдът  е приел като абсолютни доказателство по делото , е че страните по делото притежават в съсобственост  правото на собственост върху следния недвижим жилищен имот , находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургаска с административен адрес  ул. Балчик № 7 представляващ дворно място  с площ от 420 кв.м. , образуващо УПИ № 174 в кв. 10 по действащия  регулационен план на гр. Карнобат, кв. Красно село  при граници : изток УПИ № II – 175, запад – улица Атанас Манчев,  север- улица Балчик  и юг -  УПИ № XVII – 176 , ведно с построените в това дворно място : 1. Масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м. , състояща се от три стаи и салон над избено помещение с полезна площ от 14 кв.м. и 2. Масивна постройка – гараж със застроена площ от  22 кв.м. и 3. Масивна стопанска сграда със застроена площ от 45 кв.м. . По този начин към настоящия момент страните по делото са съсобственици на същите имоти, като от тях те притежават следните идеални части от правото на собственост както следва: За Н.В.Т.  – 1/2 идеални части от правото на собственост и за Д.А.К. останалите 1 / 2 ид. части от правото на собственост спрямо същия недвижим имот . По този начин от същия  имот всяка една от страните по настоящото дело притежава еднакви  идеални части от правото на собственост. Затова както бе посочено по- горе тъй като всяка от страните по настоящото дело има съответната  идеална част от правото на собственост върху същия  недвижим имот   и тъй като помежду си страните не могат да стигнат до неговата    доброволна подялба , то съдът намира, че следва да се допусне до извършване на исканата съдебна делба от страните по настоящото дело по отношение на описания  в исковата молба горепосочен  недвижим жилищен  имот   с право на всяка една от съответната идеална част от правото на собственост върху същия, които са посочени по- горе  .

Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд

                                  

 

Р     Е     Ш     И:

         

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Н.В.Т.  с ЕГН **********  с постоянен адрес ***, същият със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения – чрез адв. С.Х. – Гонкова с адрес на кантора на същата  в гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. С. Кофарджиев № 2  и Д.А.К.   с ЕГН ********** с постоянен адрес ***  на съсобствения  помежду им недвижим жилищен имот , находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургаска с административен адрес  ул. Балчик № 7 представляващ дворно място  с площ от 420 кв.м. , образуващо УПИ № 174 в кв. 10 по действащия  регулационен план на гр. Карнобат, кв. Красно село  при граници : изток УПИ № II – 175, запад – улица Атанас Манчев,  север- улица Балчик  и юг -  УПИ № XVII – 176 , ведно с построените в това дворно място : 1. Масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м. , състояща се от три стаи и салон над избено помещение с полезна площ от 14 кв.м. и 2. Масивна постройка – гараж със застроена площ от  22 кв.м. и 3. Масивна стопанска сграда със застроена площ от 45 кв.м. при следните идеални части от правото на собственост върху горепосочения недвижим имот за всяка една от страните както следва: За Н.В.Т. – 1/2 идеални части от правото на собственост  и за Д.А.К. –  останалите 1/2 идеални части от правото на собственост спрямо същия недвижим имот.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред БОС в 14-дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните по делото.

                                                

РАЙОНЕН СЪДИЯ: