Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.6.2019г. до 5.6.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 202/2019 Делба Н.В.Т. Д.А.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.6.2019г.
Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Н.В.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, същият със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения – чрез адв. С.Х. – Гонкова с адрес на кантора на същата в гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. С. Кофарджиев № 2 и Д.А.К. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** на съсобствения помежду им недвижим жилищен имот , находящ се в гр. Карнобат, обл. Бургаска с административен адрес ул. Балчик № 7 представляващ дворно място с площ от 420 кв.м. , образуващо УПИ № 174 в кв. 10 по действащия регулационен план на гр. Карнобат, кв. Красно село при граници : изток УПИ № II – 175, запад – улица Атанас Манчев, север- улица Балчик и юг - УПИ № XVII – 176 , ведно с построените в това дворно място : 1. Масивна едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 72 кв.м. , състояща се от три стаи и салон над избено помещение с полезна площ от 14 кв.м. и 2. Масивна постройка – гараж със застроена площ от 22 кв.м. и 3. Масивна стопанска сграда със застроена площ от 45 кв.м. при следните идеални части от правото на собственост върху горепосочения недвижим имот за всяка една от страните както следва: За Н.В.Т. – 1/2 идеални части от правото на собственост и за Д.А.К. – останалите 1/2 идеални части от правото на собственост спрямо същия недвижим имот.
2 АНД No 102/2019 МВР В.М.Л. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.6.2019г.
НП-потвърдено
В законна сила на 3.7.2019г.