Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 31.5.2019г. до 31.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 162/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Н.Т.Н. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 31.5.2019г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : ИЗМЕНЯ постановеното съдебно решение № 151 от 4.10.2017 г. по гр.д. № 162 / 2017 г. по описа на Районен съд Карнобат само в частта му на разноските присъдени на Водоснабдяване и канализация ЕАД гр. Бургас , а именно : Осъжда Н.Т.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Водоснабдяване и канализация ЕАД със седалище и адрес на управление гр. Бургас ж.к. Победа ул. Ген. Владимир Вазов № 3 общата сума от 100 лв. представляваща направените от Водоснабдяване и канализация ЕАД гр. Бургас съдебни разноски по настоящото гр.д. № 162 / 2017 г. по описа на Районен съд Карнобат на основание чл. 78 ал.8 от ГПК във вр. с чл. 248 от ГПК.
В законна сила на 3.7.2019г.
2 Гражданско дело No 13/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Д.П. Х.В.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 31.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Д.П. с ЕГН ********** *** против Х.В.Г. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 59,ал. 9 СК да се постанови решение, с което да се измени определения с Решение №262/14.12.2018г. по гр.д. №1155/2018г. по описа на КРС режим на лични контакти на бащата Х.В.Г. с детето Габриела Христова Гърдева с ЕГН**********, както и определения с решението падеж на дължимата издръжка до 5-то число на текущия месец. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от В.Д.П. с ЕГН ********** *** против Х.В.Г. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл.149 СК да се осъди ответника да заплати на В.Д.П. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Габриела Христова Гърдева с ЕГН********** сумата от 750лв., представляваща издръжка за периода от м.август до м. декември 2018г. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.13/19г. по описа на КРС в тази му част. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.