Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.5.2019г. до 28.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 395/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Г.Я. Р.С.С.,
С.С.,
Б.Ч.Г.,
Р.Г.Г.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 28.5.2019г.
В законна сила на 7.6.2019г.