Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.5.2019г. до 27.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 748/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД М.Ч.Ч. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 23.5.2019г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, по отношение на ответника М.Ч.Ч., ЕГН-**********,*** и настоящ адрес:***, че дължи на "ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 49, бл. 53Е, вх.В, чрез пълномощник юрисконсулт Р.И.И., сумата от 500 лева - главница дължима по договор за потребителски кредит № 3017845576 от 10.03.2017 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда 06.03.2018 г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в ЧАСТТА за сумата до пълния размер от 1159,18 лева. ОСЪЖДА М.Ч.Ч., ЕГН-**********,*** и настоящ адрес:*** да заплати на "ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 49, бл. 53Е, вх.В, чрез пълномощник юрисконсулт Р.И.И. сумата от 32,14 лв., представляваща съдебно-деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА М.Ч.Ч., ЕГН-**********,*** и настоящ адрес:*** да заплати на "ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България 49, бл. 53Е, вх.В, чрез пълномощник юрисконсулт Р.И.И. сумата от 239,88 лв., представляваща съдебно-деловодни разноски в исковото производство. На особения представител на ответника адв. С. Гонкова да се изплати сумата 381,14 лева възнаграждение от внесения депозит по набирателната сметка на съда. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 НОХД No 145/2019 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред. Противозаконно проникване в чуждо моторно превозно средство без съгласието на собственика. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.А.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 22.5.2019г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимия С.А.С., ЕГН-********** от наказателна отговорност за извършеното от него горепосочено престъпление, като М У Н А Л А Г А АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 лева /хиляда лева/ в полза на бюджета на съдебната власт, която да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд № BG67RZBB91553120067013 и BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат – RZBВBGSF.
С.А.С.
Мотиви от 27.5.2019г.
мотиви