Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.5.2019г. до 22.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1510/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.М.М.,
Е.И.М.
М.А.А.,
А.Д.С.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 20.5.2019г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.М.М.,ЕГН ********** и Е.И.М., ЕГН **********, двамата съпрузи с постоянен адрес *** против М. а. А., ЕГН ********** и А.Д. с., ЕГН **********,*** иск с правно основание чл.109 ЗС за осъждане на ответниците да премахнат за своя сметка изградената в техния имот находящ се в кв. „Морава“, село Съединение, община Сунгурларе, Бургаска област, съставляващ УПИ № I- 115 в кв.12, представляващ дворно място с площ 1040 кв.м според нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит на основание давностно владение № 104, том III, рег.№ 1700, дело № 303, от 2013г. на нотариус с рег. № 581 на нотариалната камара с район на действие РС- Карнобат, масивна двуетажна жилищна сграда разположена на буквата „Г“ в северозападният край на имота им, като скица приложение № 2 от СТЕ на вещото лице приложена по делото на лист 247 е неразделна част от настоящото решение. ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.М.М.,ЕГН ********** и Е.И.М., ЕГН **********, двамата съпрузи с постоянен адрес *** за приемане за установено по отношение на ответниците М. а. А., ЕГН ********** и А.Д. с., ЕГН **********,***, иск с правно основание по чл.124, ал.1 от ГПК за приемане за установено, че ищците са собственици на 20 кв.м., с граници от западната улична регулационна граница по перпендикуляр до северозападния ъгъл на жилищната сградата в северната част на имота на ответниците -УПИ I-115, в кв.12 с.Съединение, по протежение на цялата северна фасада на сградата, ориентирана на север до североизточния ъгъл на жилищната сграда, която граничи с регулационната граница на двата имота, като скица приложение № 1 от СТЕ на вещото лице, на лист № 246 от делото, която площ е защрихована в червен цвят е неразделна част от настоящото решение. ОСЪЖДА И.М.М.,ЕГН ********** и Е.И.М., ЕГН **********, двамата съпрузи с постоянен адрес *** да платят на М. а. А., ЕГН ********** и А.Д. с., ЕГН **********,*** сумата от 1150 /хиляда сто и петдесет лева/, представляващи направените от ответниците разноски по делото.
2 АНД No 25/2019 МВР И.Ф.А. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.5.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 18-0282-000413/23.08.2018 година на Началника на ОДМВР-Бургас, РУ - Карнобат, с което на И.Ф.А., ЕГН-**********,*** на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лева за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.
3 АНД No 76/2019 ИАРА И.Р.И. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ДИРЕКЦИЯ РИБАРСТВО И КОНТРОЛ,СЕКТОР БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.5.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02-35/06.03.2019г. на Началник отдел „Рибарство и контрол- Черно море“ гр.Бургас към ГД „Рибарство и контрол“ при ИАРА, с което на И.Р.И. с ЕГН ********** *** на основание чл.70,ал.1 ЗРА е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
4 АНД No 119/2019 МВР Д.М.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 22.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1-0454-000106/20.04.2017г. на началника на РУ Сунгурларе, с което на Д.М.Д. с ЕГН ********** *** на основание чл.184,ал.5 вр. ал. 1,т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100лв. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.