Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.5.2019г. до 15.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 27/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД Й.А.Ч. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 15.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 27 описа за 2019 година и ВРЪЩА исковата молба на ищеца „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, с ЕИК 131001375, със седалище и адрес – гр.София, район Витоша, ж.к. Малинова долина, ул.”Рачо Петков-Казанджията” №4-6 и със законен представител Райна Иванова Миткова-Тодорова - управител чрез пълномощник юк.П.В.Й., преупълномощена от „Иванов и Денев – адвокатско дружество“, със съдебен адрес:***, поради неотстраняване на нередовностите ? в срок.