Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.5.2019г. до 10.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 308/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД Т.Б.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 10.5.2019г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от Агенция за контрол на просрочени задължения ЕООД с ЕИК 202527341 със седалище и адрес на управление гр. София бул Васил Левски № 114 етаж мецанин / ул. Панайот Волов № 29 етаж 3 / , същото дружество със съдебен адрес за призоваване и съобщения – гр. София бул. Васил Левски № 114 етаж мецанин / ул. Панайот Волов № 29 етаж 3 / чрез юрк. Десислава Венциславова Александрова срещу Т.Б.Т. с ЕГН ********** *** Антимово , Община Карнобат , обл. Бургаска ул. Китка № 8 и с настоящ адрес *** и с който ищецът Агенция за контрол на просрочени задължения ЕООД моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на Т.Б.Т. , че същият че същият му дължи следните суми по сключен между него и Изи Асет Мениджмънт АД гр. София договор за паричен заем № 2713683 на дата 27.12.2016 г., които по рамков договор за прехвърляне на парични задължения – цесия от дата 30.01.2017 г. сключен между Изи Асет Меениджмънт АД гр. София и Агенция за контрол на просрочени задължения ООД гр. София са цедирани в полза на Агенция за контрол на просрочени задължения ООД гр. София и които задължения на ответника Т.Б.Т. са , както следва : 1.главница в размер на сумата от 410, 86 лв. , 2. сумата от 29, 10 лв. представляваща договорна лихва по същия договор за паричен заем дължима се за периода от 06.01.2017 г. до 26.05.2017 г. , като и 3. сумата от 197, 16 лв. представляваща неустойка за неизпълнение на същия договор , както и 4. Сумата от 45 лв. представляваща разходи и такси за извънсъдебно събиране на просроченото задължение , както и законната лихва върху главницата , считано от датата на подаване на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение – 03.10.2017 г. до окончателното изплащане на вземането и за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 826 от 3.10.2017 г. по ч. гр.д. № 1207 / 2017 година по описа на Районен съд Карнобат като неоснователен и недоказан изцяло.
2 Гражданско дело No 185/2019 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ И.А.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 10.5.2019г.
ОСЪЖДА на основание чл. 288,ал. 12 КЗ (отм.) И.А.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Гаранционен фонд гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №2, ет.4 сумата от 2070лв., представляваща изплатено от Гаранционния фонд обезщетение за имуществени вреди по щета ГФ №11-0144/31.01.2011г., ведно със законната лихва, считано от 08.02.2019г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА И.А.Х. с ЕГН********** *** да заплати на Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Граф Игнатиев” №2, ет.4 направените в настоящото производство разноски в размер на 182.80лв. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.
3 АНД No 67/2019 МВР Д.Б.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 10.5.2019г.
ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система № 1417991 на ОД МВР-Бургас, с който на Д.Б.Г. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4, във вр. с чл.182, ал.1, т.2 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50лева. Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
4 НОХД No 136/2019 Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
С.М.Р. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 10.5.2019г.
Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: № ____ ОТМЕНЯ наложената на С.М.Р. с ЕГН **********,мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 93/2018 г. по описа на РУ гр. Сунгурларе при ОД на МВР гр. Бургас, пр.вх.№ 278/2018 г. по описа на РП гр. Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд-Бургас в седемдневен срок, считано от днес. Секретар: СЪДИЯ:
С.М.Р.
В законна сила на 18.5.2019г.
5 НОХД No 136/2019 Производство, използване, продажба или държане на специално техническо средство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
С.М.Р. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 10.5.2019г.
С.М.Р.
На основание чл. 339, ал. 1 от НК, налага на обв. С.М.Р. наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 от НК, а именно: 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага със срок за изпитване от 3 (ТРИ) години.
В законна сила на 10.5.2019г.