Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.5.2019г. до 9.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 910/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РОМФАРМ КОМПАНИ ООД И.Б.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 9.5.2019г.
ОСЪЖДА И.Б.Д., ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на „РОМФАРМ КОМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, 1784, район „Овча купел“ , бул. „Цар Борис III” №168, ет.З, офис №34, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 200732874, представлявано от управителя В.С.Г., сумата от 510.77 лв. /петстотин и десет лева и седемдесет и седем стотинки/, представляваща арендна цена съобразно уговореното в Уведомлението към Договор за аренда с peг. № 2598/2010 г. том 4, № 106, нотариално заверен от нотариус Таньо Великов с район на действие - PC Карнобат, с peг. № 323 на НК, вписан в Служба по вписванията - гр. Карнобат с вх, №2647 от 16.06.2010г„ том 5, акт №39, дв. вх. № 2621, за стопанската 2014/2015 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 06.08.2018 година - датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на сумата, както и обезщетение за забава за периода от 01.10.2015 година до 31.07.2018 година в размер на 146,91 лв. /сто четиридесет и шест лева и деветдесет и една стотинки/. ОСЪЖДА И.Б.Д., ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на „РОМФАРМ КОМПАНИ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, 1784, район „Овча купел“ , бул. „Цар Борис III” №168, ет.З, офис №34, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 200732874, представлявано от управителя В.С.Г. сумата от 200лв. /двеста лева/, представляваща направените от ищеца „РОМФАРМ КОМПАНИ” ООД, разноски по делото.
В законна сила на 9.5.2019г.
2 АНД No 68/2019 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.А.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 9.5.2019г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.А.М. с ЕГН **********, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен за ВИНОВЕН в това, че на 25.05.2018г. около 16:00часа в гр.Сунгурларе управлявал моторно превозно средство - мотопед –марка SYM с рег.№ 921 KLB без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 17-0814-000170 от 28.11.2017г. на РУ Стралджа, влязло в законна сила на 27.02.2018г., за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.
М.А.М.
На основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а НК ОСВОБОЖДАВА М.А.М. от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева.
Мотиви от 9.5.2019г.