Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.5.2019г. до 8.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 87/2019 АДФИ Х.М.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 8.5.2019г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-584 от 25.01.2019г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на Х.М.Г. с ЕГН ********** *** на основание чл. 256,ал.1 ЗОП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1680лв. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
2 АНД No 94/2019 Други административни от наказателен характер дела ОБЩИНА КАРНОБАТ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 8.5.2019г.
НП-отмененоОТМЕНЯ Наказателно постановление №32 от 11.03.2019г. на директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, с което на Община Карнобат с ЕИК 000057026 с адрес на управление гр.Карнобат, бул. „България“ №12, представлявана от кмета Г.Д. на основание чл. 200, ал.1, т.31 от Закон за водите е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
3 НОХД No 127/2019 Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.Д.Р. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 8.5.2019г.
ОТМЕНЯ наложената на М.Д.Р., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 282 ЗМ - 53 / 2019 г. по описа на РУ Карнобат, преписка вх. № 5/2019 г. по описа на Районна прокуратура Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
М.Д.Р.
В законна сила на 15.5.2019г.
4 НОХД No 127/2019 Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.Д.Р. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 8.5.2019г.
НАЛАГА на М.Д.Р., ЕГН: **********, на основание чл. 191, ал.3, вр. чл.191, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от четири месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
М.Д.Р.
В законна сила на 8.5.2019г.
5 ЧНД No 133/2019 Други частни наказателни дела JUDECATORIA SANNICOLAU MARE А.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 8.5.2019г.
В законна сила на 8.5.2019г.