Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.5.2019г. до 3.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 30/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД М.Т.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.5.2019г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, по отношение на ответника М.Т.Х. ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***, че дължи на „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление гр.София, п.к. 1407, р-н Лозенец, ул. „Хенрик Ибсен“ № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес, част от сумите по заповед за изпълнение на парично задължение № 742/31.10.2018 г., издадена по чл. 410 от ГПК, по ч.гр.д. № 1203/2018 г. по описа на Карнобатския районен съд, а именно: сумата от 683,65 лева - главница, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда 29.10.2018г. до окончателното плащане на сумата, дължима по сключен между М.Т.Х. ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: *** и „Сити Кеш“ ООД ЕИК 202531869, договор за паричен заем № 72778/05.05.2016г., които вземания са прехвърлени на „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД, ЕИК: 200644029, с договор за цесия от 06.03.2017 г., като отхвърля исковете за: 386,79 лева - договорна лихва, начислена за периода 26.05.2016 г. до 29.09.2016 г., 160,22 лева – лихва за забава, начислена за периода 27.05.2016 г. до 11.10.2018 г., 214,09 лева – такси за периода от 26.05.2016 г. до 29.09.2016 г.
2 НОХД No 201/2018 Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Е.Е.Л. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 24.4.2019г.
Е.Е.Л.
На осн. чл.354а, ал.3, предл. второ, т.1, предл.І-во от НК, вр. чл. 73, ал.1 и ал.2, вр. чл.30, вр. чл.31, вр.чл.3, ал.1, т.1 и ал.2, т.1, вр. Параграф 1, т.11 и Приложение № 1 към чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Е.Е.Л. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.41, ал.6 от Наказателния кодекс и чл.57, ал.1, т.3 от НК от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на подсъдимия Е.Е.Л. се определя първоначален „ОБЩ” режим на изтърпяване на наказанието три месеца лишаване от свобода. Запосоченото престъпление на основание чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на подсъдимия Е.Е.Л. се определя и наказание ГЛОБА в размер на ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН ЛЕВА.
В законна сила на 24.4.2019г.