Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.5.2019г. до 2.5.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 396/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 В.Г.Я. Д.Д.С.,
С.Д.С.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 2.5.2019г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 396 описа за 2019 година и ВРЪЩА исковата молба на ищеца В.Г.Я.,***, поради неотстраняване на нередовностите ? в срок. Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му от ищците пред Бургаски окръжен съд.